Miljö

Ringhals är Nordens största kraftverk och står för omkring en femtedel av Sveriges elförsörjning. Driften av kärnkraftverket har förhållandevis liten påverkan på miljön – exempelvis är utsläppen av växthusgaser mycket små. Vi arbetar ständigt för att ytterligare minska verksamhetens miljöpåverkan.

Begränsad miljöpåverkan

Vattenfall analyserar miljöpåverkan från kärnkraft och andra kraftslag. Analyserna gäller resursförbrukning och utsläpp över hela livscykeln, från vaggan till graven.

Kärnkraften medför låga koldioxidutsläpp, från byggandet av kraftverket, bränsleproduktionen samt drift och underhåll, till rivning och hantering av restprodukter.

Läs mer om kärnkraftens miljöpåverkan och om Ringhals lokala miljöpåverkan.

Omfattande krav

Kraven på Ringhals miljöarbete och all annan verksamhet är högt ställda. Verksamheten övervakas noga av olika myndigheter.

Eftersom Ringhals är ett kärnkraftverk ställs även radiologiska krav på miljöarbetet. Våra utsläpp av radioaktivitet till luft och vatten ligger långt under tillåtna gränsvärden och vårt mål är att sänka utsläppen ytterligare.

Läs mer om Ringhals miljöpåverkan samt om uppföljning och kontroll.

Konsekvent miljöarbete

Vi har väl utbyggda system för att hantera vår miljöpåverkan. Ringhals miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Ledningssystemet stödjer ett konsekvent miljöarbete och ständiga förbättringar.

Miljödeklarerad el

Ringhals producerar el som är EPD-certifierad (Environmental Product Declaration). EPD är en miljövarudeklaration som anger hur stor miljöpåverkan varje kilowattimme el har. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

Senast uppdaterad: 2015-03-16 14:23