Agenda 2030 – FN:s 17 hållbarhetsmål

Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

FN:s mål för hållbar utveckling:
1. Ingen fattigdom 2. Ingen hunger 3. God hälsa och välbefinnande 4. God utbildning för alla 5. Jämställdhet 6. Rent vatten och sanitet 7. Hållbar energi för alla 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10. Minskad ojämlikhet 11. Hållbara städer och samhällen 12. Hållbar konsumtion och produktion 13. Bekämpa klimatförändringarna 14. Hav och marina resurser 15. Ekosystem och biologisk mångfald 16. Fredliga och inkluderande samhällen 17. Genomförande och globalt partnerskap
Se illustrationen i större format

Baserat på en uppdaterad väsentlighetsanalys med nära 1 200 intressenter, en analys av våra strategiska mål och på interna dialoger och workshoppar har Vattenfall identifierat de sex mål som är mest relevanta för företaget och till vilka företaget bäst kan bidra globalt på ett meningsfullt sätt. Dessa är målen det handlar om:

  • 7 Hållbar energi för alla
  • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 11 Hållbara städer och samhällen
  • 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • 17 Genomförande och globalt partnerskap

Vattenfall påverkar också flera andra mål lokalt (till exempel nummer 5: Jämställdhet, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 15 Ekosystem och biologisk mångfald) eller via leverantörer (till exempel 6: Rent vatten och sanitet, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10: Minskad ojämlikhet).

Hur ska Vattenfall nå de sex prioriterade målen?

Mål 7: Hållbar energi för alla, är det vårt strategiska mål Ledande inom hållbar konsumtion handlar om. Vattenfall bidrar till exempel via initiativ som Miljövarudeklaration (EPD) och Livscykelanalys (LCA) som visar kunderna hur elen och värmen de köper från Vattenfall påverkar miljön.

Vattenfall utvecklar nya produkter som gör det möjligt för kunderna producera sin egen energi (solkraft, värmepumpar) och till och med sälja energin till Vattenfall eller andra kunder (PowerPeers). I Nederländerna har Vattenfall/Nuon gått med i initiativet Energy Poverty. Tillsammans med försäkringsbolag och flera städer och kommuner som Amsterdam och Almere hittar Vattenfall lösningar som förhindrar att kunder hamnar i skuldfällor.

Mål 7 innefattar också en dramatisk förbättring av energieffektiviteten. Vattenfallkoncernens interna mål är att minska > 1 000 GWh mellan åren 2016–2020 i sina anläggningar. Kunderna kan förbättra sin energieffektivitet genom att använda energitjänster som EnergyWatch och SmartGrid Gotland.

Kopplat till mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur har Vattenfall tagit initiativ till flera nya partnerskap och projekt, som till exempel samarbeten med energiintensiva industrier som SSAB/LKAB, Cementa och Northvolt. Vattenfalls investeringar i e-mobilitet, med allt från äldre partnerskapsbaserade initiativ som Roadmap Sweden, Elbilsupphandlingen och Nollzon till det nya InCharge-nätverket speglar Vattenfalls ambition att driva och bidra till utvecklingen på ett tydligt sätt.

Målet innefattar också att ”skydda världens kulturarv och natur”, vilket reflekteras i Vattenfalls samarbete med lokala aktörer som Pen y Cymoedd, samefolket, och sorberna i östra Tyskland.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Vattenfalls samarbete med Uppsala är ett bra exempel på hur vi samarbetat med en stad för att nå ett gemensamt klimatmål (klimatprotokollet var helt unikt, och i stor utsträckning före sin tid – det har nu följts av ett förnyat samarbetsavtal), investerat i infrastruktur (elektricitet, fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, avfallsförbränning, fjärrkyla, laddningslösningar för e-mobilitet) och hur vi arbetat tillsammans med olika aktörer och kunder i städerna.

Projektet 100 % Renewable (i Sverige) och även studierna som Vattenfall genomförde för Tyskland och Nederländerna har varit ett bra underlag för diskussioner med olika aktörer (städer, politiker etc.) om hur vi ska genomföra och optimera övergången till 100 % förnybar energi.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, går hand i hand med vårt mål Power Climate Smarter Living och våra strategiska mål – Ledande inom hållbar konsumtion och Ledande inom hållbar produktion. Hela Vattenfalls färdplan för koldioxid handlar om hållbar produktion, och om hur vi ska hjälpa våra kunder och partners att använda energi på ett hållbart sätt och själva producera hållbar energi.

Våra vindkraftverksinitiativ, konverteringen av brunkolsanläggningen Klingenberg till gas, kunderbjudanden som EnergyWatch och värmepumpar, tydliga produktdeklarationer som EPD och LCA, olika samarbeten med leverantörer och kunder och tillströmningen av energiintensiva industrier som till exempel datacenter till Sverige från länder med en högre andel fossila bränslen i elproduktionen, vittnar om vårt engagemang och framgångarna det lett till.

Mål 12 berör också effektiv resursanvändning, minskning av farliga kemikalier, avfall och utsläpp till luft och vatten. Vattenfall började till exempel att byta ut kreosotstolparna i distributionsverksamheten mot nya moderna stolpar. Inom branschen pågår diskussioner och undersökningar om kemikalie- och avfallshantering kopplat till den cirkulära ekonomin.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Vårt fokus och vårt syfte – Power Climate Smarter Living – är helt i linje med det här målet. Vattenfall är engagerade i åtgärder som gynnar klimatet och i övergången till förnybar energi genom bland annat initiativen 100% Renewable, 100% Energiewende och 100% renewable NL.

På övergripande europeisk nivå deltar Vattenfall i olika diskussioner om hur den europeiska handeln med utsläppsrätter ska förbättras, hur vi ska bryta beroendet av fossila bränslen samt om hållbar biomassa etc.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Stora samarbeten är på många sätt en förutsättning för att vi ska nå målen, eftersom vi behöver storskaliga mål för att kunna påverka globalt. Vattenfall har intensifierat samarbetet med andra aktörer, bland annat när det gäller elektrifiering av transportsektorn och andra industrier, byggandet av vindkraft (bland annat genom att hitta investerare och samarbeta inom Eurowind för att hitta gemensamma hållbarhetskriterier och effektivisera planering, konstruktion och drift etc.) och att ge våra kunder hållbara produkter i samarbete med till exempel Brainheart och Varmt & Skönt i Sverige samt att hjälpa våra större kunder att uppnå en hållbar produktion (till exempel branschsamarbetet HYBRIT och batteriproduktion i Northvolt).

Senast uppdaterad: 2018-04-06 14:12