Miljöfrågor och Vattenfalls verksamhet

Miljöhänsyn har alltid hög prioritet på Vattenfall. Vi hanterar många olika energislag, tekniker och verksamheter som påverkar miljön på mycket olika sätt.

All användning av energi påverkar miljön. Att bygga kraftverk och dra kraftnät innebär ett ingrepp i landskapet, att bygga och driva produktionsanläggningar kräver råmaterial, och många energislag ger upphov till utsläpp och avfall.

Hantering av miljöfrågor

Alla energislag som används idag kommer att behövas under en överskådlig framtid. Det innebär att vi måste se till att vår verksamhet påverkar miljön så lite som möjligt och fortsätta att bidra positivt till de samhällen där vi verkar. Vi måste hantera våra energislag på ett effektivt och ansvarstagande sätt.

Viktiga miljöaspekter

För att kunna hantera miljöfrågorna så effektivt som möjligt har vi fastställt de viktigaste miljöaspekterna som vi ska arbeta med: energieffektivitet, utsläpp i luft, jord och vatten, hantering av avfall och restprodukter, ansvarsfull markexploatering och biologisk mångfald.

Hållbarhetsmål

Vi har identifierat tre områden som är särskilt viktiga för vårt generella miljöarbete och formulerat mål för två av dessa tre områden. Målen ingår i Vattenfalls övergripande strategi. Ett tredje mål, om förbättrad energieffektivitet, är under utveckling.

Våra mål är att:

  • Minska Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp till totalt 65 miljoner ton till 2020
  • Växa snabbare än marknaden inom förnybar energiproduktion

Vår övergripande strategi, våra mål och vår miljöpolicy utgör grunden för vår verksamhet.

Vill du veta mer?

På Vattenfallkoncernens webbplats finns ett avsnitt om hållbarhet (på engelska), där du hittar detaljerad information om hur vi arbetar med miljöfrågor i verksamheter.

Vattenfalls arbete med miljöfrågor

Senast uppdaterad: 2016-06-30 15:54