Miljöprojekt – distribution

I alla projekt och i all den verksamhet Vattenfall driver har vi satt upp hårda kriterier och krav så att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Här är tre exempel som rör distribution av el.

Ny bostad för insekter och svampar

Försiktighet vid stolphantering

Smart elanvändning på Gotland

Ny bostad för insekter och svampar

I samband med att Vattenfall gräver ner kraftledningar i Rosendalsområdet i Uppsala har det visat sig nödvändigt att fälla en del stora träd.

Vissa av träden är gamla och vackra och vissa är bostad åt ovanliga skalbaggar, lavar, svampar och fåglar. För att försäkra sig om vilka träd som ska bevaras och vilka som behöver tas bort har Vattenfall tagit in trädexperter för att bedöma träden. Experternas inventering av Rosendal visar att delar av området är hem för den ovanliga rödlistade reliktbocken, en skalbagge som trivs i gamla tallar med solbelysta stammar.

Det är viktigt att ta hänsyn till både insekter och svampar vid arbetet och vi har beslutat att frakta de sex meter höga stammarna till närliggande parker till nytta för insekter och svampar.

Upp

_________________________________________________________________

Försiktighet vid stolphantering

Vattenfall Eldistribution har utvecklat en stolpstrategi.

Just nu arbetar de med att hitta alternativ till kraftledningsstolpar som är impregnerade med träskyddsmedlet kreosot och därför testas och utvärderas nya stolpar i andra material. Förutom kompositstolpar och fanerstolpar så testas även ett annat träskyddsmedel, Wolmanit CX8-N, i trästolpar som rests i Pajala.

Läs mer

Om distribution

Upp

_________________________________________________________________

Smart elanvändning på Gotland

Utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland ska visa hur det är möjligt att modernisera ett befintligt elnät för att kunna ansluta större mängder förnybar energi med bevarad eller förbättrad elkvalitet.

Projektet ska också ge kunden möjlighet att aktivt delta på energimarknaden. Under första etappen har elkunderna haft möjlighet att övervaka sin egen energianvändning och styra konsumtionen till tider när elpriset är som lägst. Via en digital display visar systemet när det planerar att koppla bort varmvattenberedaren, elpannan eller golvvärmen om inte kunden aktivt väljer att ha den på.

Etapp två handlar om att göra elnätet självläkande. Mindre sektioner med frånskiljare och brytare gör att det blir lätt att leda strömmen förbi problem i nätet. Nya smarta mätare ger en detaljerad övervakning av nätet. Gotland har mycket vindkraft och vi har dessutom byggt en solcellsanläggning för att undersöka solcellernas påverkan på elkvaliteten.

Smart Grid Gotland är ett utvecklingsprojekt där Vattenfall samarbetar med flera andra energiföretag, Energimyndigheten och KTH.

Läs mer

Pressmeddelande Smart Grid Gotland (PDF 78 kB)

Om smarta elnät

Upp

Senast uppdaterad: 2015-02-17 14:15