Miljöprojekt – djurliv

I alla projekt och i all den verksamhet Vattenfall driver har vi satt upp hårda kriterier och krav så att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Här är fem exempel som rör djurlivet.

I anslutning till dammen i Stornorrfors har Vattenfall byggt en av Europas modernaste fisktrappor, konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk.

I Sverige vandrar över 12 000 laxar numera årligen förbi vårt kraftverk i Stornorrfors (Umeälven) – i en av Europas modernaste fisktrappor.

Fiskvägen gör det möjligt för fiskarna att klättra upp i den outbyggda Vindelälven. Dessutom har det gjorts omfattande åtgärder för att underlätta fiskvandring i den gamla älvfåran innan de kommer upp i fisktrappan. 

Mer information

Stornorrfors kraftverk

Fiska vid våra vattenkraftverk

Vattenfall Vattenkrafts hållbarhetsredovisning (PDF 5 MB)

Upp

_________________________________________________________________

Nordsjötumlare ges vetenskapligt stöd

Tumlare är en liten val, och ett av de mindre marina däggdjuren i Nordsjön. Arten är hotad, framförallt på grund av att den fastnar i fiskenät.

Den hotade och starkt skyddade Nordsjötumlaren litar till ljud för att lokalisera sina byten, liksom för att kommunicera och navigera. Det finns alltså starka skäl till att ta reda på om de undervattensljud som mänskliga aktiviteter medför i den marina miljön stör dem. Men Nordsjötumlaren är skygg och återfinns mestadels långt ute till havs, vilket gör den mycket svår att studera.

Vattenfall finansierar tillsammans med andra vindkraftsaktörer en stor studie för att ta reda på hur vindkraftsanläggningar och andra aktiviteter till havs påverkar tumlarpopulationen i Nordsjön. Syftet är att öka förståelsen för hur tumlaren rör sig i Nordsjön och hur tumlarpopulationen kan skyddas från negativ påverkan.

Resultaten från det internationella forskningsprojektet kommer också ge möjligheter att bättre planera och lokalisera nya anläggningar i Nordsjön, baserat på fakta och realistiska antaganden.

Upp

_________________________________________________________________

Nattskärran kartläggs

Mycket litet är känt om den rödlistade nattskärran, den skygga nattfågeln med det karaktäristiska lätet av en motorcykel som kör förbi på avstånd.

Vi vet dock att nattskärran helst lever i öppna miljöer eller gles skog, vilket möjligen gör att vindkraftparker kan påverka dess livsbetingelser. Vattenfall har därför initierat ett forskningsprojekt för att fånga och ringmärka nattskärran. Projektet syftar till att bättre förstå nattskärrans rörelsemönster.

Vi har också tagit fram en handbok för fågelinventering så att vi bättre kan planera och placera våra vindkraftsanläggningar. Men boken ska inte endast användas för vindkraftprojekt, utan ha en bredare kontext till stöd för fågelövervakningen i Sverige.

Mer information

Se film om nattskärran (kort version)

Se film om nattskärran (lång version)

Fågelinventering vid vår vindkraftsprojektering (PDF 7 MB)

Upp

_________________________________________________________________

Saimenlax. Foto: Naturresursinstitutet

Restaurerade forsar ger Saimenlaxen hopp

Finlands naturskatt, Saimenlaxen, är klassificerad som utrotningshotad. Därför deltar Vattenfall i restaurerandet av ett av få av artens naturliga fortplantningsområden, Ala-Koitajoki i Norra Karelen.

I projektet använder vi oss bland annat av helikopter för att sprida grus i älvfåran, vilket behövs på insjölaxens lek- och yngelområden. Syftet är att återställa Saimenlaxens naturliga livscykel.

Finlands naturskatt Saimenlaxen är akut hotad av utrotning. Under de senaste åren har stort fokus riktats mot Saimenlaxen, som har sina naturliga lekområden i älvsområdena uppströms Pielisjoki i Norra Karelen. Laxens vandringsrutter blockeras av flera vattenkraftverk, vilket omöjliggjort artens naturliga livscykel.

För att restaurera Saimenlaxens naturliga lekområden samarbetar Vattenkraft med Naturresursinstitutet, miljöcentralen i Norra Karelen och Finlands naturskyddsförbund.

Samarbetet omfattar planering, genomförande och uppföljning av restaurerande åtgärder för Saimenlaxen. Förhållandena för lek och yngelproduktion stimuleras i flera forsområden i älven genom utläggning av så kallat lekgrus, det vill säga grus som laxen använder när den fortplantar sig, på lämpliga ställen i forsarna.

Läs mer

Vattenfall Vattenkrafts hållbarhetsredovisning (PDF 5 MB)

Upp

_________________________________________________________________

Hotell för grodor i Forsmark

När SKB bygger Kärnbränsleförvaret i Forsmark kommer en göl där gölgrodor finns att fyllas igen.

Gölgrodan finns med på den nationella rödlistan och det är en skyldighet enligt lag att se till att grodorna kan leva vidare. SKB har åtagit sig att skapa nya levnadsmiljöer i form av gölar åt grodorna och grävt sex nya gölar. Dessutom byggdes som bonus ett grodhotell. Hotellet mäter två meter över jord och erbjuder frostfritt husrum vintertid.

Hur man bygger ett grodhotell? Jo, först gräver man en grop och ser till att den blir dränerad med en grusbädd i botten. Därefter öser man på med sten, jord och lite gamla grenar. Till sist täcks högen på modiga två meter med jord. Kärnan ska vara frostfri. Det är därför högen är så stor.

Tanken är att gölgrodorna ska tycka att det här är en lämplig plats att krypa in i när höstmörkret sänker sig över Forsmark. Incheckning i september och utcheckning i maj beroende på väder och vind. Därefter lär den närliggande gölen locka mer.

Läs mer

Mer om gölgrodornas nya hem på SKB:s webbplats

Så här låter gölgrodan

Upp

Senast uppdaterad: 2017-06-20 09:47