Miljöprojekt – energi och fjärrvärme

I alla projekt och i all den verksamhet Vattenfall driver har vi satt upp hårda kriterier och krav så att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Här är fem exempel som rör energi och fjärrvärme.

Energi

Bra Miljöval dubbelt bra för miljön

Först i världen med certifierad miljödeklaration

Hållbart byggande

Fjärrvärme

Smarta kyrkan styrs via app

Ett hållbarare Uppsala

Bra Miljöval dubbelt bra för miljön

För varje såld kilowattimme från vattenkraften som märks med Bra Miljöval avsätter vi 0,15 öre till Naturskyddsföreningens miljöfond.

I samråd med Naturskyddsföreningen betalar fonden ut pengar till åtgärder som minskar vattenkraftens påverkan på naturen eller medför en tydlig energieffektivisering. Vattenfall säljer även vindel märkt med Bra Miljöval.

Mellan 2013 och 2015 har miljöfonden till exempel medverkat till att restaurera Luleälvens biflöde, Flarkån, som var kraftigt påverkat av flottningseran. Lekbottnar och strandmiljöer har återskapats för att gynna harr, öring och den rödlistade flodpärlmusslan.

Se bild från Flarkån ovan.

Läs mer

Miljöfonden Bra Miljöval och våra projekt

Upp

_________________________________________________________________

Först i världen med certifierad miljödeklaration

Genom certifieringen av Luleå älv, 1999, blev Vattenfall världens första företag med en miljödeklaration certifierad enligt Interna­tionella EPD® systemet, Environmental Product Declaration.

Idag erbjuder vi miljödeklarerad el från vind-, vatten- och kärnkraft. Att elen är miljödeklarerad innebär att kunden får en spårbar, tydlig och jämförbar bild av den miljöpåverkan som produkten har. Vi kan redogöra för den totala miljöbelastningen från utvinning till slutanvändning för varje kilowattimme.

Under 2015 har vi vidareutvecklat våra miljödeklarationer för vatten-och vindkraft till att också innehålla sociala aspekter. Detta är något helt nytt och det är vi ensamma om att göra i Norden.

Läs mer

Environment Product Declaration (EPD)

Upp

_________________________________________________________________

Hållbart byggande

Hållbart byggande kräver stor emfas på energianvändning. Hållbara energilösningar är en förutsättning för att klara de miljöcertifikat och miljömärkningar som erbjuds idag på marknaden.

Vi hjälper till på flera sätt. Framför allt är Vattenfall Nordens enda elproducent som har all elförsäljning miljödeklarerad och certifierad enligt Environmental Product Declaration (EPD). EPD gör det enkelt att spåra elens ursprung och ger en tydlig bild av dess miljöpåverkan.

Vi är också medlem i Sweden Green Building Council, som verkar för grönt byggande och för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i bygg- och fastighetssverige. Vi har stor kunskap inom de tre tongivande certifieringssystemen i Sverige och världen: Miljöbyggnad, LEED och BREEM.

Läs mer

Vanliga miljöcertifieringar i Sverige

Upp

_________________________________________________________________

Smarta kyrkan styrs via app

Vattenfalls app Energikontrollen hjälper kyrkor att spara energi, hålla orglarna välstämda och bevara ovärderlig konst från fuktskador.

Att ta hand om en mycket gammal kyrka är inget lätt uppdrag. Inomhusklimatet är svårt att justera, tjocka stenväggar och skiftande mikroklimat i olika rum gör uppvärmningen komplicerad. Via telenätet kopplas appen till mätdosor och styrsystem som reglerar värme, luftfuktighet och el i varje del av kyrkan.

Läs mer

Energikontrollen

Upp

_________________________________________________________________

Ett hållbarare Uppsala

För att möta Uppsala stads behov av ny kapacitet och utveckling mot mer hållbara energilösningar planerar Vattenfall två stora lokala satsningar.

Den 40 år gamla torveldade anläggningen fasas ut och ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk byggs för att leverera el och värme. Det nya kraftvärmeverket ska eldas med träflis och bark, så kallat oförädlat biobränsle.

Samtidigt planerar vi att bygga om en hetvattenpanna så att den kan eldas med förädlat biobränsle i form av pellets istället för torv.

Genom att bygga bort torven minskar Uppsala kraftigt stadens klimatpåverkan, då koldioxidutsläppen i anläggningen mer än halveras.  

Satsningarna är det klart viktigaste bidraget till kommunens klimatmål.

Definitivt investeringsbeslut förväntas under 2018 med målet att det nya värmeverket ska tas i drift under 2021.

Läs mer

Allt om fjärrvärme för privatpersoner

Fjärrvärme för företag

Upp

Senast uppdaterad: 2017-05-08 15:33