Miljöprojekt – kärnkraft

I alla projekt och i all den verksamhet Vattenfall driver har vi satt upp hårda kriterier och krav så att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Här är ett exempel som rör kärnkraft. 

Modernt avloppsreningsverk i Forsmark

Det tidigare avloppsreningsverket i Forsmark ska lämna plats åt det djupförvar för utbränt kärnbränsle som SKB planerar att bygga. Därför har Forsmark byggt ett helt nytt modernt avloppsreningsverk.

Rening av avloppsvatten och hantering av slam innebar risk for utsläpp av växthusgaserna lustgas och metan, liksom vattenlöslig fosfor och kväve. Lustgas och metan påverkar klimatet 298 respektive 25 gånger så mycket som koldioxid.

Vi valde därför att bygga Forsmarks nya reningsverk enligt principen satsvis biologisk rening. Den består av reningsstegen mekanisk, bio-logisk och kemisk rening. Nu renar vi 60 kubikmeter vatten åt gången.
Processen slutar i en damm med vattenväxter for slutgiltig sedimentering och kväveupptag. Kvar blir rent och klart vatten.

Läs mer

Vår kärnkraftsverksamhet

Senast uppdaterad: 2016-07-08 14:38