Samhället och våra intressenter

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort. Goda relationer med alla våra intressenter är avgörande för att vi ska kunna leverera den energi som samhället behöver på ett sätt som är godtagbart för alla.

Engagemang är alltså det viktigaste i vårt dagliga arbete, för våra möjligheter att bedriva vår verksamhet, och i förlängningen, för att företaget ska bli framgångsrikt.

Vattenfall levererar energi till bostäder, företag, industrier och hela städer. Vi skapar möjligheter och stora mervärden – som ett företag som ägs av svenska staten, som energileverantör, som arbetsgivare och som affärspartner.

Samtidigt påverkar vår verksamhet både människor och miljö. Vi måste begränsa de negativa konsekvenserna av vår verksamhet samtidigt som vi maximerar de positiva effekterna. Vi bygger relationer med människor för att förstå deras oro, för att hitta bra lösningar och uppnå acceptans.

Intressenter och relationer

Vattenfall samarbetar med många olika intressenter som på olika sätt påverkas av och påverkar vårt arbete. Här ingår:

  • Medarbetare: Alla medarbetare inom Vattenfallkoncernen, inklusive tillfällig personal.
  • Kunder: Alla kundsegment på alla marknader inom Vattenfallkoncernen.
  • Leverantörer: I huvudsak de leverantörer i första ledet som tillhandahåller varor och tjänster till oss, men även leverantörer i andra ledet.
  • Ägare: I Sverige: staten, representerad av Finansdepartementet; i Nederländerna: kommuner som är minoritetsägare i Nuon.
  • Finansmarknader och investerare: Institutionella investerare.
  • Myndigheter: Reglerings- och tillsynsmyndigheter där vi är verksamma.
  • Icke-statliga organisationer: Icke-statliga organisationer inom miljö- och samhällssektorn.
  • Samhället i stort: Exempelvis lokalsamhällen, universitet/högskolor och beslutsfattare.

Påverkan på lokalsamhällena

Vattenfall skapar möjligheter och stora mervärden i de samhällen där vi bedriver verksamhet. Samtidigt kan verksamheten ha negativa konsekvenser, som vi måste se till att minimera så långt det är möjligt. Vattenfall samarbetar med lokalsamhällena för att se till att de kan dra nytta av vår närvaro.

Läs mer om vårt förhållningssätt till lokala samhällen och naturen (på engelska)

Allmänhetens hälsa och säkerhet

Säkerhet är grunden för Vattenfall, för vår verksamhet och hur vi interagerar med omvärlden. Vi ska alltid agera på ett ansvarsfullt sätt så att vår verksamhet inte äventyrar hälsa och säkerhet för våra medarbetare, allmänheten eller andra som kommer i kontakt med oss.

Läs mer om säkerhet inom kärnkraft (på engelska)

Senast uppdaterad: 2017-05-22 10:07