Kön

Mångfald avseende kön handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter på arbetsplatsen, eftersom alla är med och bidrar till att göra vårt företag ännu mer framgångsrikt.

Vi är övertygade om att (lednings)team som består av både män och kvinnor innebär fler perspektiv, vilket skapar en högpresterande kultur. Med sådana team kan vi få ut så mycket som möjligt av våra kompetenser och kunskaper, vilket resulterar i fler innovationer och bättre resultat. Därför är vårt mål att öka andelen kvinnor på ledande poster inom hela koncernen.

Ur ett långsiktigt perspektiv strävar vi efter att uppnå en jämn könsfördelning på alla ledningsnivåer och inom alla medarbetarfunktioner. Vårt kortsiktiga mål är att säkerställa att andelen kvinnor som rekryteras till ledande poster är minst 35 %. Hela tiden mäter, granskar och följer vi upp de framsteg som görs. På så sätt kan vi säkerställa att alla våra rekryteringsbeslut är transparenta och berättigade. Vi är stolta över att andelen kvinnliga chefer inom vårt företag har ökat med 5 % sedan 2014, och i dag ligger på 23 %.

För att kunna göra ännu snabbare framsteg har vi utvecklat en rad olika åtgärder. Bland dessa finns flera olika utvecklingsprogram, initiativ där syftet är att främja en förändrad företagskultur och att minska könsfördomar i samband med rekryteringsprocesser, ledarskapsevenemang, coachningsprogram för kvinnor och flera olika mentorskapsinitiativ.

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Mångfald och inkludering

Könsidentitet och sexuell läggning

Etnicitet, religion eller annan trosuppfattning

Åldersmångfald

Individuell förmåga

Medarbetarnätverk

Senast uppdaterad: 2018-04-23 10:11