Det nya energilandskapet

Det europeiska energisystemet är på väg in i en omfattande omvandling. Omvandlingen handlar bland annat om en ökad andel förnybara energislag, mer småskalig produktion, mer aktiva konsumenter och förbättrad sammankoppling av elnäten i Europa. 

Systemet kommer att bli allt mer sammanlänkat, men samtidigt mer decentraliserat. Centraliserad produktion kommer att fungera parallellt och integrerat med mer decentraliserad produktion. Ett nytt energilandskap växer fram.

De viktigaste pådrivande faktorerna bakom förändringen är EU:s 20-20-20-mål. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års nivåer fram till 2020, att öka andelen förnybara energikällor i energimixen till 20 procent samt att öka energieffektiviteten med 20 procent. Med utgångspunkt från 20-20-20-målen har EU tagit fram Färdplan 2050, som också väger in EU:s långsiktiga mål om leveranssäkerhet och förutsättningar för ekonomisk tillväxt. En annan viktig politisk faktor bakom förändringarna är den pågående energiomställningen i Tyskland (Energiewende), som bland annat handlar om att fasa ut kärnkraft och definiera mål för förnybara energislag och energieffektivitet.

Den tekniska utvecklingen underlättar energimarknadens omvandling. Hushåll och företag får nu större möjligheter att bli självförsörjande på energi, och dessutom att distribuera eventuella energiöverskott till energisystemet.

En övergång till mer förnybar energi

Produktionen av el från förnybara energislag är mindre regelbunden än traditionellt producerad el från vatten- eller kärnkraft. Detta ställer större krav på elnätet. Allt eftersom elproduktionen från vindkraft och andra typer av oregelbundna kraftkällor ökar växer också behovet av intelligenta och flexibla distributionsnät. Transmissionskapaciteten måste öka och integrationen i näten måste därför förbättras.

Decentraliserat system

De traditionella elnäten byggdes för att distribuera el från ett litet antal kraftverk som producerade stora mängder el, jämnt fördelad över tid. Nu anpassas näten till ett större antal geografiskt spridda kraftverk som producerar mindre el på ett mindre tillförlitligt och jämnt sätt. Nätet måste också övervakas mer noggrant för att möjliggöra dubbelriktad distribution av el mellan producenter och konsumenter.

Aktiva konsumenter

De avreglerade marknaderna har medfört större medvetenhet och nya beteenden bland konsumenter, och dessutom nya förväntningar och behov. Den här medvetenheten kommer att fortsätta att öka allt eftersom konsumenterna får större möjligheter och motivation att styra sin egen energiförbrukning. Allt fler konsumenter kommer också att bli "prosumenter", som agerar som både konsumenter och producenter.

Smarta elnät innebär att traditionella elkonsumenter kan bli nettoelproducenter, helt eller delvis, genom att till exempel installera solpaneler på taket. Dessutom kommer information att färdas i båda riktningarna mellan producenter och konsumenter.

Bland konsumenterna växer förväntningarna på innovativa lösningar som avtal om återköp av egenproducerade energiöverskott, energihantering i hemmet, energioptimering och transportlösningar.

Energieffektivitet

Inom EU strävar man efter att öka energieffektiviteten med 20 procent jämfört med 1990 års nivå fram till 2020. Ett sätt att åstadkomma detta är att uppmuntra konsumenterna att använda el vid de tider på dagen då elproduktionen är som störst. Ett annat sätt är att förse företag och hushåll med enkla verktyg, som smarta elmätare, för att övervaka och styra sin elförbrukning. Såväl hushåll som företag kan minska sina energikostnader betydligt genom att använda energi på ett smartare sätt.

En integrerad europeisk marknad

För att eldistributionen ska kunna effektiviseras måste det nya europeiska energisystemet bli allt mer sammanlänkat. För att marknaden ska kunna integreras krävs en snabb utbyggnad av infrastrukturen för alla spänningsnivåer. Detta kräver omfattande investeringar i mer robusta nät inom varje land och utbyggda förbindelser mellan länder. Överföringskapaciteten måste stärkas mellan till exempel Norden och den europeiska kontinenten samt mellan norra och södra Tyskland.

Senast uppdaterad: 2013-11-27 17:50