Fakta om bioenergi

Biomassa är en förnybar energikälla som kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jord- och skogsbruk.

Biomassa har använts som bränsle i tiotusentals år, och under de senaste decennierna har utvecklingen av nya användningsområden tagit stora kliv framåt. Numera finns det flera olika metoder för att omvandla biomassa till värme och el: allt från pellets för uppvärmning av hushåll till avfall som används för att producera el på kommersiella kraftverk.

Två tredjedelar av den primära förnybara energiproduktionen

Biomassa och avfall stod 2014 för ungefär två tredjedelar av den primära förnybara produktionen. Därmed är bioenergi i nuläget det största förnybara energislaget i EU. Biomassa används framför allt i länder med stor skogsindustri, där restprodukter som grenar, flis och sågspån kan användas för att producera el och värme. Användningen av biomassa kan också ökas i de länder där det finns omfattande jordbruk och industrier som producerar avfallsprodukter som kan användas som biobränslen.

Bioenergi är en viktig pusselbit för EU:s energimix

Hållbar biomassa, i synnerhet från skogen, kommer att vara av största vikt för att EU ska kunna nå sina ambitiösa mål vad gäller utsläppsminskningar, leveranssäkerhet och industriell konkurrenskraft. Vattenfall anser att biomassan är viktig för att det ska gå att förbättra miljöprestandan för samhällets uppvärmningsbehov. Om biomassa dessutom används i effektiva och flexibla kraftvärmeverk kan det bidra till att balansera intermittenta förnybara energislag som vind- och solkraft. Oavsett hur biomassan används i slutänden måste man alltid säkerställa att träbiomassan kommer från hållbart skötta skogar.

Energitriangeln

I samhällets energiförsörjning måste man sträva efter balans mellan tre viktiga faktorer: konkurrenskraft, leveranssäkerhet samt miljö och klimat. Inget enskilt energislag är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här energitriangeln illustrerar för- och nackdelarna med biomassa.

Klimat och miljö: Koldioxid släpps ut i atmosfären när biomassa förbränns, men när biomassa växer binder den koldioxid genom fotosyntesen. Om biomassa hanteras på rätt sätt är det därför koldioxidneutralt på sikt. Genom att använda biomassa i kraftproduktionen i stället för fossila bränslen minskar man koldioxidutsläppen betydligt.

Försörjningstrygghet: Biomassa kan omvandlas till en stabil och tillförlitlig källa för el och värme. Om biomassa används i effektiva och flexibla kraftvärmeverk kan det bidra till att balansera intermittenta förnybara energislag som vind- och solkraft. Ett viktigt steg för att säkra hållbara anskaffningsvolymer är att etablera ett globalt handels- och certifieringssystem. Resurserna för biomassa är geografiskt väl spridda och den politiska risken är liten.

Konkurrenskraft: Att använda biomassa för kraftproduktion är för tillfället dyrare än att använda energikällor som kol, gas och kärnkraft. Den globala försörjningskedjan för biomassa är under utveckling och på sikt kommer tekniska och logistiska förbättringar att medföra lägre priser. Ökande priser på koldioxid kommer också att göra biomassa mer ekonomiskt konkurrenskraftigt.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 11:19