Biomassa i framtiden

Flera olika produktionstekniker har utvecklats för att omvandla biomassa till värme och el. De olika metoder som används för att förädla biomassa utvecklas kontinuerligt.  

Fokus i utvecklingsarbetet ligger på fortsatt effektivisering. Genom att råmaterial omvandlas till mer energitäta former blir det lättare att transportera, förvara och använda materialen i resten av värdekedjan. Ett område där utveckling pågår just nu är värmebearbetning av biobränslen för att producera en mer effektiv typ av pellets med högre energivärde.

Konkurrenskraften är beroende av priset på koldioxidutsläpp

För tillfället är det dyrare att producera el av biomassa än av fossila bränslen, till exempel kol. Prisskillnaden påverkas av olika typer av ekonomiska styrinstrument, till exempel utsläppsrätter för koldioxid. Höjda koldioxidpriser skulle därför gynna omställningen av energisystemet till fördel för biomassan.

En marknad under utveckling

Den internationella handeln med biomassa för kraftproduktion är fortfarande begränsad. Framtida ökningar i biomassahandeln kommer förmodligen att innebära att bränslet produceras långt från den plats där det förbränns. Det finns alltså ett stort behov av ett standardiserat globalt system för handel och certifiering. För att stödja utvecklingen och implementeringen av sådana globala certifieringsstandarder är Vattenfall medlem i: 
Sustainable Biomass Partnership

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:09