Biomassakraftverk – så fungerar de

Ett biomassakraftverk producerar el och värme genom att biomassan förbränns i en värmepanna.

De vanligaste typerna av värmepannor är hetvattenpannor och ångpannor. Pannorna eldas med flis, restprodukter och andra typer av biomassa enligt samma princip som kol, naturgas och olja.

Bränslet förvaras i en bunker för vidaretransport till pannan. I pannan värms vatten upp till hög temperatur under tryck. Ånga från pannan driver turbinen som är ansluten till generatorn. Den ånga som har passerat genom turbinen värmer upp fjärrvärmesystemets vatten som därefter distribueras i området via rörledningarna i fjärrvärmenätet.

Sameldning av biomassa och kol

Sameldning av biomassa och kol (där en del av kolet ersätts med biomassa) är ett effektivt sätt att använda biomassa vid energiproduktion och samtidigt reducera koldioxidutsläppen. Kolkraftverk kan anpassas så att en del av kolet kan bytas ut mot biomassa och kan faktiskt byggas om för enbart biomassa – något som förvandlar ett kolkraftverk till en anläggning för hundraprocentigt förnybar energi.

Biomassa som används för elproduktion

Skogsprodukter – träbiomassa från multifunktionella skogar utgör huvuddelen i den biomassa som används i dag. Pellets och briketter tillverkas genom att restprodukter från skogsindustrin pressas samman, till exempel sågspån, bark eller trä med liten diameter. De är lätta att transportera och lämpar sig därmed för export.

Avfall, biprodukter och restprodukter – restprodukter innefattar gödsel, avloppsvatten, slam och annat nedbrytbart avfall. Flytande biomassaavfall, som gödsel, hushållsavfall och restprodukter från avloppsverk, kan bearbetas och omvandlas till biogas.

Energigrödor – energigrödor används i nuläget inte i större skala för el- eller värmeproduktion. Allt eftersom behovet av hållbar biomassa ökar kan energigrödor komma att spela en allt viktigare roll i framtiden. Exempel är snabbväxande skog/grödor av trätyp, exempelvis eukalyptus, poppel och pil. Men även gräsliknande energigrödor som elefantgräs (miskantus) kan användas. I samband med användning av energigrödor är det viktigt att se till att odlingen sker på ett hållbart sätt, både när det gäller etablering och förvaltning.

Biomassa i Vattenfalls verksamhet

Biomassa i framtiden

Utsläpp av växthusgaser

Koldioxidutsläpp från biomassa sker under en kort cykel och leder inte till någon nettoökning av utsläppen. Skogen absorberar koldioxid när den växer. När biomassa skördas från skogen och används för energiproduktion frigörs den absorberade koldioxiden. Medan skogen växer upp återupptar den koldioxiden som bilden nedan visar. Förutsatt att skogen sköts på ett hållbart sätt kan denna process med skörd och återväxt fortsätta i all oändlighet vilket gör biomassa till ett förnybart energislag.

Biomassa – en kort koldioxidcykel

1. Träd tar upp koldioxid.
2. Trärester görs till flis.
3. Koldioxid frigörs under förbränning i kraftverket.
4. Träd tar upp koldioxid och så vidare.

I dagsläget pågår en debatt om hur lång tid det kan komma att ta innan biomassa kan betraktas som verkligt koldioxidneutral. Vi anser att diskussionen om biogena utsläpp skulle gynnas av bredare datainsamling om hur kollagret faktiskt utvecklas i regioner som är viktiga för biomassaförsörjningen så att debatten kan bli mer faktabaserad.

Vattenfall försöker bidra till ökad förståelse. Vi har tillsammans med både aktörer inom branschen och olika intressegrupper varit med och finansierat flera studier. I Nederländerna bidrar vi aktivt till utvecklingen av kriterier som ska säkerställa och på ett tillförlitligt sätt visa att den biomassa som används har goda miljöprestanda.

Biomassa minskar i regel koldioxidutsläppen med över 80 %

Produktion, bearbetning och transport av biomassa ger upphov till koldioxidutsläpp i leveranskedjan. Vattenfall övervakar dessa utsläpp, och den biomassa vi använder leder i regel till att koldioxidutsläppen minskar med över 80 %. Detta gäller även för importerad biomassa.

Sjötransporter är mycket effektivt, och träpellets som importeras från Nordamerika ger utsläppsminskningar som i genomsnitt överstiger 80 % jämfört med kol. Vattenfall är medlem i Sustainable Biomass Partnership, en organisation som utvecklar och implementerar standarder och verktyg som tryggar hållbarheten för den importerade biomassan. Här ingår en detaljerad standard för de minskade koldioxidutsläpp som den biomassa vi importerar står för, vilket också inkluderar utsläppen från alla steg i leveranskedjan.

Vid elproduktion med biomassa bildas rökgaser som måste renas innan de släpps ut i atmosfären. Denna rening sker med hjälp av etablerade tekniker som rökgastvättning och partikelfilter.

Koldioxidutsläpp från biomassapellets i hela kedjan

Koldioxidutsläpp från kol har satts till 100. Detta gör det enklare att jämföra koldioxidutsläpp från olika energislag. Siffrorna är indikativa; de exakta siffrorna beror på kedjans egenskaper.

Siffrorna är baserade på vetenskapligt accepterade källor. Pellets av biomassa antas komma från USA och flis antas komma från den lokala regionen.

Biomassa blir till el och värme

Se bilden i större format

Bränsle samlas i en behållare för vidare transport till en panna. I pannan värms vattnet upp till en hög temperatur under tryck. Ångan från pannan driver turbinen, som är ansluten till generatorn. Ånga som har passerat genom turbinen värmer fjärrvärmevatten som transporterats vidare via fjärrvärmenätets rörsystem.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 11:42