Fördelar och nackdelar med olika energikällor

I samhällets energiförsörjning är det viktigt att nå en balans mellan tre faktorer: konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt miljö och klimat.

Ingen enskild energikälla är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här tabellen visar fördelar och nackdelar med några olika energikällor.

Jämför energikällor

  Fördelar Nackdelar
Vindkraft-ikon
 • Vindkraft släpper i stort sett inte ut någon koldioxid alls under sin livscykel.
 • Har inga bränslekostnader.
 • Påverkar det omgivande landskapet och ger upphov till buller
 • Beroende av att det blåser.
 • Har stora investeringskostnader.
Biomassa-ikon
 • Biomassa är en stabil energikälla med geografiskt väl spridda tillgångar och liten politisk risk.
 • Genom att använda biomassa i kraftproduktionen i stället för fossila bränslen minskar man koldioxidutsläppen betydligt.
 • Om biomassa hanteras på rätt sätt är det koldioxidneutralt på sikt.
 • Svårt att säkra leverans av större volymer.
 • Att använda biomassa för att producera el är för tillfället dyrare än att använda energikällor som kol, gas och kärnkraft.
Vattenkraft-ikon
 • Vattenkraft medför i stort sett inte några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp.
 • Ger stabil och storskalig elproduktion.
 • Fungerar som reglerkraft.
 • Har inga bränslekostnader.
 • Vattenkraftverk har lång ekonomisk livslängd.
 • Vattenkraftverk innebär stora ingrepp i landskapet och påverkar ekosystemen i berörda vattendrag.
 • Stora investeringar krävs för att bygga ett vattenkraftverk.
Solenergi-ikon
 • Solenergi har sjunkande kostnader, stort stöd från allmänheten och låga koldioxidutsläpp.
 • När den kombineras med energilagring och smarta programvarulösningar blir solenergin en tillförlitlig och ännu billigare energikälla.
 • En obegränsad resurs, till skillnad från fossila bränslen.
 • Solcellsanläggningar är enkla att installera och kräver mycket lite underhåll.
 • Solcellssystem har lång livslängd – cirka 25 år.
 • Solenergi är ett intermittent energislag – elproduktionen är beroende av att solen lyser.
 • Dyrt, men de senaste åren har kostnaden för solenergiutrustning minskat betydligt.
 • Solljuset varierar med plats och årstid. Prognoserna är mer osäkra än för fossila bränslen (men bättre än för vind).
 • Icke-reglerbar och har dålig matchning mellan produktion och efterfrågan – solen producerar mest på sommaren medan elen behövs som mest på vintern.
Gas-ikon
 • Naturgas kan användas som ett övergångsbränsle på vägen mot ett mer hållbart energisystem. 
 • Ger en flexibel elproduktion och kan användas som reglerkraft.
 • Naturgas blir mer konkurrenskraftigt allt eftersom koldioxidpriserna stiger.
 • Förbränning av naturgas medför koldioxidutsläpp, men utsläppen är lägre än vid förbränning av andra fossila bränslen.
 • Vissa regioner som exporterar naturgas präglas av politisk instabilitet.
 • Naturgas är en dyrare energikälla än andra fossila bränslen.
Kärnkraft-ikon
 • Kärnkraft har låga koldioxidutsläpp under hela livscykeln.
 • Möjliggör stabil och storskalig elproduktion.
 • Kostnaderna för bränsle, drift och underhåll är normalt relativt låga.
 • Högaktivt avfall, som använt kärnbränsle, måste lagras i säkert förvar under mycket lång tid.
 • Stora investeringar krävs för att bygga ett nytt kärnkraftverk.
Kol-ikon
 • Kol ger stabil och storskalig elproduktion.
 • Kolkraft har konkurrenskraftig produktionskostnad.
 • Bränslekostnaden är låg och kolmarknaderna fungerar väl.
 • Kolkraftverk släpper ut stora mängder koldioxid.
 • Teknikerna för att minska koldioxidutsläppen från kolkraftverken är dyra.
 • Kolbrytning medför stor inverkan på landskapet och infrastrukturen.
Senast uppdaterad: 2017-09-06 15:16