Kärnkraft i framtiden

Den europeiska forskningen spelar en nyckelroll inom kärnteknik. Fokus ligger bland annat på avfallshantering och bränslebesparing.

I befintliga reaktorer kan man bara utnyttja en liten del av det tillgängliga kärnbränslet. Det kvarvarande energiöverskottet kan endast tillvaratas om det använda bränslet upparbetas och återvinns under bränslecykeln. Förbättrad utformning av reaktorer eller bättre metoder för att upparbeta och återanvända kärnbränsle skulle minska mängden farligt avfall och göra att tillgängliga uranresurser skulle utnyttjas bättre.

Kommande generationer

Utvecklingen av kärnreaktorer är indelad i generationer. De moderna reaktorer som är i bruk i dag hör till generation III. Reaktorerna i generation III+ är under utveckling, och blir en kombination av dagens och morgondagens teknik.

Framtidens tekniska utveckling rymmer även generation IV, som inte kommer att driftsättas förrän om flera decennier.

Fusionsenergi

Fusionsenergi bygger på att två lätta atomkärnor slås samman till en ny, tyngre kärna. Vid fusionen skapas stora mängder energi i form av värme som kan användas för att producera el.

Fördelarna med fusionsenergi är dess potential att generera mycket stora mängder energi från billiga och vanligt förekommande material, och att inget farligt avfall bildas. Nackdelen är att extremt höga (och därmed svårkontrollerade) temperaturer krävs. Forskning om fusion har pågått sedan 1950-talet, men det är fortfarande oklart när eller om fusionsenergin kommer att bli kommersiellt bärkraftig.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:12