Att bygga ett kärnkraftverk

Flera faktorer beaktas under planeringen av ett kärnkraftsprojekt, till exempel geografisk placering, acceptans hos närboende, de omfattande processerna för tillståndsprövning, den långa byggtiden, tillgången på kunniga tekniker och möjligheterna till hantering och förvaring av kärnavfall.

Ekonomiska förutsättningar

När en ny reaktor ska byggas krävs omfattande investeringar, men reaktorn har lång livslängd. Ett kärnkraftverk kan producera el i mellan 40 och 60 år. Ytterligare investeringar i säkerhets- och moderniseringsåtgärder kan behövas.

Projektets långsiktiga karaktär ökar risken för att osäkerhetsfaktorer gör det svårare att slutföra projektet och att uppnå lönsamhet. Det finns flera typer av risker, till exempel när det gäller lagstadgade krav, ekonomiska villkor och förutsättningar samt framtida elpristrender.

Val av placering

Ofta väljer man att placera reaktorer nära havet, så att havsvatten kan användas för att kyla ned kondensorn. Det är också viktigt att kärnkraftverket inte ligger för långt från konsumenterna, eftersom mycket el går förlorad vid långa transporter.

Det är många år sedan nya reaktorer byggdes. Detta ökar riskerna för att tidsscheman spricker, vilket kan medföra ökade kostnader. Denna osäkerhet minskar dock gradvis allt eftersom nya kärnkraftverk byggs.

Kärnbränsle

Uranet som används i en kärnreaktor utvinns från uranmalm. Uran är en silverfärgad metall. Det är det tyngsta grundämne som finns naturligt på jorden.

Uran hittas vanligtvis endast i låga koncentrationer, och därför utvinns det ofta från mycket stora gruvor. Uranmalm bryts främst i Australien och Kanada, men även i länder som Kazakstan och Namibia.

Från urangruva till kärnbränsle

Uran utvinns från uranmalm med hjälp av olika kemiska processer. Därefter anrikas uranet till uran-235, den isotop som kan klyvas av neutroner. Under den fortsatta processen skapas en färglös kristall (uranhexafluorid) som omvandlas till ett pulver (uranoxid) som pressas till kutsar. Detta anrikade uran packas sedan i långa metallrör i zirkonium eller rostfritt stål och sätts samman till de bränslestavar som används vid kärnkraftverk. Innan bränslestavarna används utstrålar de mycket låga strålningsnivåer, och de kan hanteras utan särskild skyddsutrustning.

Förvaring av använt kärnbränsle

Den långsiktiga hanteringen av radioaktivt avfall är en avgörande fråga under planeringen av nya kärnkraftverk.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:13