Kolkraft i framtiden

Kolkraft kommer att förbli en hörnsten i det europeiska energisystemet under överskådlig framtid, men ytterligare åtgärder krävs för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

Den koldioxid som släpps ut vid kolförbränning utgör en stor andel av de totala globala utsläppen. För varje producerad kilowattimme el, vilket motsvarar ungefär en kvälls tv-tittande, släpper ett modernt koleldat kraftverk ut strax under ett kilo koldioxid.

Enligt EU:s klimatmål ska koldioxidutsläppen minskas till 20 procent under 1990 års nivå fram till 2020. Det finns ingen universallösning för att uppnå målet, särskilt eftersom många länder i dag är beroende av kolkraftverk.

Ny teknik minskar utsläppen ytterligare

Utsläppen från koleldade kraftverk har minskats betydligt tack vare rökgastvättning och effektiviseringsåtgärder som koltorkning. Två andra viktiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är avskiljning och lagring av koldioxid (CCS-teknik) och sameldning av biomassa och kol i kraftverken.

Koldioxid djupt under markytan

CCS-teknik bygger på att koldioxid avskiljs från de förbränningsgaser som bildas vid kraftproduktion med fossila bränslen. Det innebär att koldioxiden inte släpps ut i atmosfären, utan i stället separeras från övriga gaser och komprimeras, pumpas ned och lagras i djupt liggande geologiska formationer.

Sameldning med biomassa

Sameldning innebär att två eller fler bränsletyper används vid samma kraftverk. Sameldning med kol och biomassa i befintliga koleldade kraftverk är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt minska koldioxidutsläppen.

Det krävs relativt få anpassningar av kraftverket för att det ska gå att utöka andelen biomassa. På de flesta kraftverk kan mellan 10 och 15 procent av det kol som används bytas ut mot biomassa utan att verkningsgraden påverkas nämnvärt och utan ökad korrosionsrisk.

Beräkningar visar att sameldning på befintliga koleldade kraftverk kan öka mängden el som produceras med biobränsle inom EU med 50–90 TWh per år, vilket motsvarar 1,5–2,5 procent av den totala elproduktionen i EU. Detta kan minska koldioxidutsläppen med omkring 85 miljoner ton per år, vilket motsvarar uppskattningsvis 5–10 procent av den minskning som krävs för att uppnå EU:s 2020-mål.

Senast uppdaterad: 2016-10-03 09:28