Fakta om naturgas

Naturgas är ett mångsidigt energislag och spelar en viktig roll för den europeiska energimixen.

Naturgas används i olika industriella processer och kan omvandlas till värme och el. I hushåll används naturgas för uppvärmning och matlagning.

Gasen är ett fossilt energislag som bildas genom långsam nedbrytning av biologiskt material under miljontals år. Naturgas återfinns ofta på samma platser som olja. Gasen är luktfri, färglös och består till omkring 90 % av metan.

Gas är en viktig energikälla inom EU

2015 ökade gasanvändningen med ungefär fyra procent jämfört med 2014 enligt de senaste uppskattningarna från Eurogas. Detta är första gången på fyra år som förbrukningen har ökat, och detta avspeglades också i en ökad import av flytande naturgas (LNG), något som tyder på en förstärkning av gasens mångsidighet.

De initiala uppskattningarna för 2015 som Eurogas idag publicerar tyder på att gasanvändningen inom EU-28 låg på 4 603,6 TWh bruttovärmevärde. Detta motsvarar 426,3 miljarder kubikmeter (eller 356,3 miljoner ton) oljeekvivalenter, nettovärmevärde. EU är nettoimportör av naturgas, som framför allt kommer från Ryssland, Algeriet och Qatar. Europas största naturgasproducenter är (förutom Ryssland)

  • Norge
  • Nederländerna
  • Storbritannien

Stora skillnader mellan olika länder

Det finns stora skillnader i gasförbrukningen mellan olika länder i Europa. De största marknaderna är Tyskland, Storbritannien och Italien (som tillsammans står för 50 procent av gasförbrukningen inom EU), följt av Nederländerna, Spanien och Frankrike.

I Nederländerna finns Europas största gasfält, Slochteren i Groningen, och nästan alla hushåll (98 %) är sedan 1960-talet anslutna till ett komplicerat gasfält med över 200 000 km gasledningar.

Energitriangeln

I samhällets energiförsörjning måste man sträva efter balans mellan tre viktiga faktorer: konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt miljö och klimat. Ingen enskild energikälla är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här energitriangeln illustrerar för- och nackdelarna med naturgas.

Klimat och miljö: Förbränning av naturgas medför koldioxidutsläpp, men utsläppen är lägre än vid förbränning av andra fossila bränslen. Naturgas kan därmed användas som ett övergångsbränsle på vägen mot ett mer hållbart energisystem. Naturgas kommer att spela en allt viktigare roll som reglerkraft när förnybara energikällor med varierande produktion, som solenergi och vindkraft, blir allt vanligare.

Försörjningstrygghet: Användning av naturgas ger en flexibel elproduktion, vilket innebär att naturgaskraft kan användas som reglerkraft. Tillgången på naturgas kan vara oförutsägbar och vissa regioner som exporterar naturgas präglas av politisk instabilitet. Utvecklingen av skiffergasfyndigheter kan bidra till att minska osäkerheten. Tekniska framsteg kommer att medföra att större mängder naturgas kan utvinnas med billigare och mer effektiva metoder, vilket ökar leveranssäkerheten.

Konkurrenskraft: Naturgas är en dyrare energikälla än andra fossila bränslen och priset varierar i stor utsträckning, delvis beroende på att priset är knutet till oljepriset. Naturgas kommer att bli mer konkurrenskraftigt allt eftersom koldioxidpriserna stiger.

Senast uppdaterad: 2017-10-10 07:45