Naturgaskraft i framtiden

Naturgastekniken är under ständig utveckling.

Under 1990-talet förbättrades LNG-tekniken (Liquefied Natural Gas), vilket innebar att mindre investeringar krävdes för omvandling till flytande form och förgasning. LNG-handeln har ökat betydligt under de senaste tio åren och den fortsätter att öka betydligt snabbare än handeln med gas som transporteras i konventionella rörledningar. Detta är en trend som väntas fortsätta under överskådlig framtid.

Nya gasfyndigheter ökar utbudet

De senaste årens tekniska framsteg inom utvinning (till exempel vad gäller horisontella brunnar och transport av naturgas) har gjort det möjligt att utvinna gas ur stora, okonventionella fyndigheter, och produktionspotentialen är mycket lovande. Okonventionella gasfyndigheter, till exempel skiffergas, utgör en allt större och växande andel av de totala gastillgångarna i världen. 2012 motsvarade okonventionella gasfyndigheter omkring 6 procent av den globala produktionen och över 60 procent av produktionen i USA.

Ökad användning av biogas minskar utsläppen

En möjlighet för framtiden är att öka inblandningen av biogas. Biogas är en förnybar gas och den koldioxid som bildas vid förbränning ingår som en naturlig del i livscykeln. En ökad inblandning av biogas medför alltså minskade koldioxidutsläpp. I dag används inblandning av biogas endast i begränsad utsträckning, men det väntas bli allt vanligare. På längre sikt kan det också bli aktuellt att blanda vätgas med naturgas för att minska koldioxidutsläppen ytterligare.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:11