Så fungerar naturgaskraft

Elproduktion är ett av de främsta användningsområdena för naturgas. De två vanligaste användningssätten är i gasturbiner och i ångkraftverk.

I en gasturbin antänds gasen under tryck och förbränningsgaser med högt tryck och hög temperatur produceras. Förbränningsgaserna driver en turbin som i sin tur driver en generator. Därefter förs gaserna i många fall vidare till en spillvärmepanna, där den återstående värmen och trycket kan användas för att producera mer el och värme till exempelvis fjärrvärmenätet.

I ett ångkraftverk produceras el genom att vatten värms upp och bildar ånga som driver en generator via en turbin.

Gas används även för att producera fjärrvärme

Ett annat viktigt användningsområde för naturgas är fjärrvärmeproduktion. Naturgas används som bränsle för att värma upp det vatten som används i fjärrvärmenätet, och om det är möjligt kombineras detta med elproduktion.

Kraftvärmesystem används i kommersiella fastigheter, industrifastigheter och även i bostäder. I sådana system används mer av den inneboende energin i naturgas än i en enkel gasturbin, och därmed förbättras energieffektiviteten samtidigt som energiåtgången minskar.

Etablerade tekniker minskar utsläppen

När naturgas förbränns för att producera el och värme bildas rökgaser. Denna typ av avgaser är enkla att rena innan de släpps ut i atmosfären. Reningen utförs med etablerade tekniker som partikelfilter och rökgastvättning för att minska halterna av kväveoxid och svaveldioxid.

Utvinning av naturgas

Naturgas utvinns både på land och till havs, antingen i samband med oljeutvinning eller från separata naturgasfyndigheter.

I nyare fyndigheter pressas gasen ofta uppåt ur borrhålet av ett naturligt tryck. I äldre fyndigheter där trycket har minskat pumpar man ofta ned koldioxid eller vatten för att öka det tryck som pressar gasen uppåt.

Naturgas måste bearbetas innan den kan användas

Sammansättningen och kvaliteten hos utvunnen naturgas varierar stort, och gasen måste därför bearbetas innan den kan användas. Hur processen ser ut beror på den aktuella gasens sammansättning. Vanligtvis avskiljs vattenånga, gaser som gasol och propan och andra oönskade substanser som kvicksilver och svavelväte från gasen.

Innan naturgas började användas kommersiellt brändes i stort sett all den naturgas som utvanns i samband med oljeutvinning. Numera har man som målsättning att ta vara på all naturgas som utvinns och reducera koldioxidutsläppen så mycket som möjligt.

Översikt av naturgasens värdekedja

Se bilden i större format

Naturgas utvinns från oljefyndigheter eller gasfyndigheter. Innan gasen kan användas för energiändamål måste den passera en bearbetningsanläggning där oönskade ämnen avskiljs. Efter bearbetningen transporteras gasen i rörledningar, alternativt omvandlas till flytande form och transporteras med ett tankfartyg, innan den når slutanvändarna.

Senast uppdaterad: 2016-11-28 15:37