Fakta om vattenkraft

Vattenkraften tillvaratar energi från vatten i rörelse. Den är det överlägset största förnybara energislaget inom EU.

Enligt Eurostat svarade vattenkraft för omkring 12 procent av den totala elproduktionen inom EU och omkring 40 procent av den totala elproduktionen från förnybara energislag 2014.

Vattenkraft i Europa

Storskaliga vattenkraftverk kan bara byggas där det finns en passande älv, flod eller annat vattendrag. Andelen vattenkraft i energimixen är därför störst i länder som har stora höjdskillnader och gott om lämpliga älvar och floder, till exempel Sverige, Frankrike och Österrike. Europas största producent av vattenkraft är Norge, där vattenkraft utgör över 99 procent av den totala elproduktionen. I länder som Danmark, Tyskland och Polen råder dåliga förutsättningar för vattenkraft.

Konflikt mellan globala och lokala hänsynstaganden

Vattenkraft har en ytterst begränsad effekt på klimatet och miljön i ett större perspektiv. Storskaliga vattenkraftverk har dock en betydande inverkan på den lokala miljön i närheten av kraftverket och vattendraget. Det medför tydliga intressekonflikter.

Den växande oron för global uppvärmning har gjort allmänheten mer positivt inställd till vattenkraft, som nu ses som en viktig del i lösningen på problemet med klimatförändringar. Det handlar alltså inte om huruvida vattenkraft är bra eller dåligt, utan snarare om hur många orörda älvar och floder som bör bevaras samt hur den biologiska mångfalden kan ökas i redan utbyggda älvar.

Vattnets kretslopp

Energitriangeln

I samhällets energiförsörjning är det viktigt att nå en balans mellan tre viktiga faktorer: konkurrenskraft, försörjningstrygghet samt miljö och klimat. Ingen enskild energikälla är perfekt ur alla dessa tre synvinklar. Den här energitriangeln illustrerar för- och nackdelarna med vattenkraft.

Klimat och miljö: Vattenkraft är ett förnybart energislag som i stort sett inte medför några klimat- eller miljöpåverkande utsläpp alls. Vattenkraftverk innebär dock stora ingrepp i landskapet och påverkar ekosystemen i berörda vattendrag. Vattenkraftverk kan också påverka djur- och växtliv i närheten.

Försörjningstrygghet: Vattenkraftverk ger stabil och storskalig elproduktion, men produktionsnivåerna är beroende av hur mycket nederbörd som faller. Vattenkraft fungerar även som reglerkraft eftersom produktionskapaciteten kan ändras snabbt för att kompensera för skillnader i produktion och förbrukning i elnätet.

Konkurrenskraft: Vattenkraft medför inga bränslekostnader och produktionskostnaderna är låga. Stora investeringar krävs för att bygga ett vattenkraftverk, men den ekonomiska livslängden är lång.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 08:38