Vattenkraft i framtiden

Framtida investeringar i vattenkraft i Europa kommer framför allt att göras inom effektivisering och förbättringar av befintliga vattenkraftverk, utökad användning av småskaliga anläggningar och ny vattenkraftsteknik.

Vattenkraften i Europa är redan idag väl utbyggd. Elproduktionen med vattenkraft i Europa kommer att öka i absoluta tal, men vattenkraftens andel av den totala elproduktionen kommer att minska något. Tack vare att vattenkraft kan användas som reglerkraft och möjligheterna att lagra vattenkraftsenergi kommer vattenkraften att bli allt viktigare, när förnybara men intermittenta energityper som sol- och vindenergi blir vanligare.

Stor global potential för småskalig vattenkraft

Småskaliga vattenkraftverk har stor potential. Elproduktionen vid små vattenkraftverk är förnybar och billig i drift, precis som vid storskaliga kraftverk. Storskaliga vattenkraftverk inverkar dock mer på den omgivande naturmiljön. Nackdelen med småskaliga vattenkraftverk jämfört med större kraftverk är att leveranssäkerheten är sämre, eftersom funktioner för reglering och lagring ofta saknas så att energin från kraftverket inte kan användas som reglerkraft.

För tillfället finns det ett antal regelverksmässiga hinder som måste åtgärdas för att större satsningar på småskaliga vattenkraftverk ska kunna genomföras. I allmänhet råder det en positiv syn på att öka användningen av denna förnybara energikälla. I Sverige är det i princip helt omöjligt att bygga ny småskalig vattenkraft eftersom det anses påverka miljö och fiske i stor utsträckning.

Pumpkraft ökar tillförlitligheten i systemet

Pumpkraftverk spelar en viktig roll i energisystemet eftersom de möjliggör lagring av energi så att tillgång och efterfrågan på el kan matchas bättre. När elproduktionen är hög och konsumtionen är låg, till exempel nattetid eller under sommaren, kan elöverskottet användas för att pumpa upp vatten till ett högre beläget vattenmagasin. När efterfrågan på el är högre än tillgången, till exempel dagtid eller under vintern, släpps vattnet ut från det högre magasinet och el produceras på samma sätt som vid ett vanligt vattenkraftverk. Pumpkraftverk är dock nettokonsumenter av energi, vilket innebär att de i genomsnitt förbrukar mer energi än vad de producerar.

Genom att kombinera pumpkraftverk med solkraftverk och vindturbiner kan man åstadkomma både leveranssäkerhet och en jämn produktionstakt oberoende av väderförhållandena. Med den här metoden används förnybar energi som produceras med vind- och solkraft i kombination med pumpkraftverkets möjligheter till energilagring. Det innebär att kraftverken tillsammans producerar ett energiöverskott. Det här arbetssättet är dock fortfarande under utveckling.

Nya tekniker på väg

Nya tekniker som vågkraft, tidvattenkraft och saltkraft har stor potential, men är fortfarande under utveckling, och det är svårt att förutsäga vilken roll de kommer att spela i framtidens energisystem.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:11