Energidistribution

Energi distribueras till hushåll och företag i form av el, gas och värme.

El

Elnätet är förbindelsen mellan elproducenter och elkonsumenter. Tidigare producerades el främst vid stora kraftverk, men under de senaste åren har systemet blivit mer komplext i takt med att fler och fler konsumenter även blir småskaliga elproducenter. Elnätet är indelat i stamnät och (regionala och lokala) distributionsnät.

Omvandlingen av det europeiska energisystemet handlar bland annat om att öka andelen förnybara energislag, minska koldioxidutsläppen, ge kunderna en mer aktiv roll och att koppla samman elnäten i Europa genom nya transmissionsförbindelser. Det system som växer fram kommer att bli allt mer sammanlänkat, men samtidigt mer decentraliserat.

Gas

Gas transporteras från utvinningsplatsen i pipelines. Därefter förs gasen vidare till olika kontrollcentraler via ett nät av mindre rörledningar, innan den slutligen transporteras till konsumenten. Om gasfyndigheten ligger för långt från användarna kan gasen omvandlas till vätskeform (LNG, Liquefied Natural Gas) och transporteras med tankbåt.

EU strävar efter att skapa en europeisk gasmarknad med gynnsamma förhållanden för handel mellan länder. Precis som i elnätet råder fri konkurrens mellan gasleverantörerna på gasmarknaden. Av praktiska skäl ägs dock själva nätet av ett enda företag inom varje geografiskt område.

Fjärrvärme

Fjärrvärme produceras i en eller flera centrala anläggningar och distribueras sedan till olika byggnader via underjordiska rörledningar. Vanligtvis finns det bara en fjärrvärmeleverantör på marknaden, eftersom fjärrvärme ses som ett naturligt monopol i de flesta länder. Eftersom fjärrvärmeverksamhet alltid bedrivs lokalt påverkas priserna i stor utsträckning av lokala förhållanden, och priserna varierar därför mycket mellan olika regioner.

Principerna för fjärrkyla liknar fjärrvärme, men fjärrkyla innebär att kylt vatten transporteras till exempelvis kontor och fabriker.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:06