Eldistribution

Elnätet förbinder elproducenter och elkonsumenter. Under de senaste åren har systemet blivit allt mer komplext.

Tidigare producerades el främst vid stora kraftverk, men under de senaste åren har systemet blivit mer komplext i takt med att fler och fler konsumenter även blir småskaliga elproducenter. Elnätet är indelat i stamnät och (regionala och lokala) distributionsnät. Stamnätet är som en motorväg, där högspänningsel transporteras över långa avstånd.

Elen överförs från stamnäten till regionala och lokala nät som dagligen försörjer hushåll, företag, transportsystem och tung industri med el. På flera platser mellan elproducent och konsument passerar elen transformatorstationer som minskar spänningen.

Svenska Kraftnät sköter stamnätet

I varje land finns en eller flera systemadministratörer (kallas även stamnätsoperatörer) som hanterar, underhåller och utvecklar stamnätet. Huvudsyftet är att se till att den grundläggande infrastrukturen, stamnätet, fungerar tillförlitligt och säkert. Stamnätsoperatörerna samarbetar också för att utveckla ett gemensamt europeiskt stamnät. Stamnätsoperatörerna ägs oftast (men inte alltid) av staten. I Sverige är Svenska Kraftnät stamnätsoperatör.

De regionala och lokala näten ägs av olika privata och offentliga operatörer. Varje ägare har exklusiv rätt och skyldighet att göra nätet tillgängligt för konsumenter inom ett specifikt geografiskt område, och ansvarar alltså för att se till att alla inom området ansluts till nätet.

Monopol på infrastrukturen

Hushåll och företag kan välja elleverantör på samma sätt som de väljer till exempel bilmärke. Däremot kan de inte välja att köra på vägar som byggts av en specifik entreprenör – och de kan inte heller välja nätföretag. De främsta skälen till detta monopol är praktiska och kostnadsmässiga. Det är bara rimligt att använda ett enda nät, liksom ett enda vägsystem.

För att göra eldistributionen mer effektiv, öka elproduktionen från förnybara energislag och möjliggöra nya användningsområden för el (till exempel elfordon) vidtas nu flera åtgärder för att skapa ett europeiskt energisystem som bygger på ett smartare elnät.

Smarta elnät

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:16