Smarta elnät

Omvandlingen av det europeiska energisystemet innefattar att öka andelen förnybara energislag, minska koldioxidutsläppen, ge kunderna en mer aktiv roll och att koppla samman elnäten i Europa genom nya transmissionsförbindelser. Det system som växer fram kommer att bli allt mer sammanlänkat, men samtidigt mer decentraliserat.

Stora investeringar behövs

En grundläggande förutsättning för en gemensam europeisk elmarknad är att ny överföringskapacitet skapas. För att marknaden ska kunna integreras krävs en snabb utbyggnad av infrastrukturen för alla spänningsnivåer. Dessutom krävs ett effektivt samarbete mellan nätoperatörerna, tydliga och stabila regelverk och god samordning för att öka upplänkskapaciteten. Detta innebär att omfattande investeringar måste göras i näten och att överföringskapaciteten måste stärkas mellan till exempel Norden och den europeiska kontinenten och mellan norra och södra Tyskland.

Decentraliserad produktion

Dagens elnät planerades och byggdes ursprungligen för central och storskalig produktion och distribution av el. Men i dag kommer en allt större andel av elen från förnybara energislag och annan småskalig produktion, vilket innebär att antalet elproducerande enheter ökar betydligt. I det nya systemet kommer elproduktionen att decentraliseras och bli allt mer intermittent. Enkelt uttryckt går vi från ett system där vi producerar så mycket el som förbrukas, till ett system där vi förbrukar så mycket el som kan produceras. Smarta elnät innebär att traditionella elkonsumenter kan bli nettoelproducenter, helt eller delvis, genom att till exempel installera solpaneler på taket.

Konsumenten styr

I ett smart elnät förväntas elkonsumenterna vara mer aktiva och engagerade i sin realtidsförbrukning. På samma sätt som du planerar dina bilresor utifrån trafikförhållandena ska du kunna styra din elförbrukning för att undvika "rusningstrafiken" i elnätet (när elen är dyrare). Smarta mätare ger dig tydlig information så att du kan spara energi, och marknaden ger incitament för att spara pengar.

Digital teknik förbättrar effektiviteten

Lanseringen av utökade styrsystem, till exempel med fler sensorer i nätstationer, gör att den befintliga kapaciteten kan utnyttjas bättre. Genom att införliva IT-baserade styr- och kommunikationssystem i elsystemet och koppla samman systemen kan vi hantera och fatta beslut om produktion och förbrukning utifrån realtidsdata om tillgång och efterfrågan. Informationen kan också användas för att göra prognoser och underlätta planering.

Elfordon

El kommer förmodligen att spela en allt större roll i transportsektorn. Smarta elnät gör det lättare att hantera den ökande efterfrågan på el som uppstår när ett allt större antal elfordon behöver laddas.

Energilagring

Den största utmaningen med elförsörjning är att elen alltid måste vara tillgänglig på rätt plats och i rätt tid. Den mängd el som produceras vid en viss tidpunkt måste i stort sett förbrukas vid samma tidpunkt, men efterfrågan på el varierar mellan olika tider på dygnet och mellan olika årstider. Vanligtvis har man löst detta problem genom att använda särskilda kraftverk för att bidra med reglerkraft i systemet. Men i takt med att intermittenta energislag (till exempel vindkraft) blir vanligare i produktionen ökar behovet av att kunna lagra el för senare användning. Mycket av dagens forskning handlar därför om olika sätt att lagra energi.

Ett gemensamt europeiskt arbetssätt

Införandet av smarta elnät prioriteras på såväl europeisk som nationell nivå. EU-kommissionen har föreslagit åtgärder för att ta smarta elnät vidare från en innovativ demonstrationsfas till kommersiell användning. I första hand föreslår kommissionen att en gemensam teknisk standard för hela EU ska utvecklas så att olika system kan fungera tillsammans. Dessutom föreslås att befintliga EU-regelverk ska justeras för att uppmuntra till investeringar i elnätet och öka takten i arbetet med att förbättra energieffektiviteten och kvaliteten i elnätstjänsterna.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:17