Fakta om fjärrvärme

Fjärrvärmen driver på uppvärmningsomställningen i storstäderna.

Fjärrvärme är en säker och pålitlig uppvärmningsform som erbjuder resurseffektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp. Fjärrvärmeproduktion kombineras ofta med elproduktion, vilket minskar miljöbelastningen.

Fjärrvärme produceras vid en eller flera centrala produktionsanläggningar och distribueras sedan till olika byggnader via underjordiska rörledningar. Överskottsvärme från elproduktion, andra industrianläggningar och avfallsförbränning används för fjärrvärme.

Högeffektiv fjärrvärme är det smarta alternativet för framtiden: I storstadsområden kan valet av klimatneutral fjärrvärme framför fastighetsbunden uppvärmning innebära ett optimalt bidrag vad gäller att nå målen om koldioxidminskning och hållbarhet.

Den vanligaste uppvärmningsmetoden i Norden

Fjärrvärmens position på uppvärmningsmarknaden varierar mellan olika länder, beroende på traditionella skillnader och infrastrukturens utformning. I vissa delar av norra och västra Europa värms omkring 50 procent av alla hushåll upp med fjärrvärme. Den är den vanligaste uppvärmningsmetoden i alla nordiska länder utom Norge och är dessutom vanlig även i Tyskland och Nederländerna.

Varifrån kommer värmen egentligen?

Fjärrvärmenät är en beprövad lösning för att leverera värme, varmvatten och kyla genom ett nät av isolerade rör, från centrala produktionspunkter till slutanvändaren. De är anpassade för matning i lokala, förnybara och koldioxidsnåla energislag (kraftslag), det vill säga såväl sol- och bergvärme, överskottsvärme från industrier och kommersiella byggnader, som värme från kraftvärmeverk. Förmågan att integrera olika energislag (kraftslag) betyder att kunder inte blir beroende av en enda försörjningskälla.

Se bilden i större format

1. Kunder

Ägare av eller hyresgäster i bostäder, kontor, hotell eller offentliga anläggningar.

2. Kraftvärmeverk (CHP)

I kraftvärmeverk produceras elektricitet och värme i en miljövänlig, förenad process. De matas till el- eller fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet levererar värme och varmvatten till kontor, offentliga anläggningar och bostäder.

3. Värmepump

Värmepumpar erbjuder energieffektiva alternativ till andra uppvärmningsmetoder såsom pannor eller luftkonditionering. De flyttar snarare än producerar värme och kan konditionera utrymmen, det vill säga uppvärmning eller kylning. Värmepumpar fungerar bra i klimat med måttliga klimatförhållanden.

4. Avfallsförbränningen

Värme produceras genom att förbränna brännbart avfall, vilket är ett sätt att återvinna dess energi, det vill säga värme från avfall.

5. Överskottsvärme från industrier

Processer som används av värmeintensiva industrier såsom raffinaderier, stålverk med mera, har potential att återvinna ”avfall” från industrivärme, som kan användas för att försörja olika energibehov, till exempel fjärrvärmenät.

Senast uppdaterad: 2019-01-15 08:47