Prissättning av fjärrvärme

Priset på fjärrvärme är beroende av flera olika faktorer.

En viktig faktor är nätets omfattning. Ju större volymer som kan levereras till konsumenter som bor nära varandra, desto mer fördelaktig blir kostnadsstrukturen. På denna punkt utmärker sig Sverige med sitt välutbyggda fjärrvärmenät. Företagsspecifika förutsättningar är en annan viktig faktor, framför allt vilket bränsle som används, vilka investeringar som planeras och hur mycket underhåll som behövs för nätet och anläggningarna.

Producenterna är beroende av politiska åtgärder

Priset påverkas även av bränslepriser, skatter och ekonomiska styrinstrument, till exempel elcertifikat, utsläppsrätter, feed-in-tariffer och regelverkens effekter på affärsverksamheten. Fjärrvärme innebär vanligtvis stor flexibilitet när det gäller bränslen, men fjärrvärmeproducenter är i stor utsträckning beroende av politiska åtgärder.

Priset påverkas av lokala förhållanden

Leverantörer av fjärrvärme använder främst två prissättningsmodeller: alternativprissättning och kostnadsbaserad prissättning. Alternativprissättning fokuserar på konsumenternas alternativ, och syftet är att sätta ett pris som är lägre än konkurrenternas priser men som samtidigt ger vinst. Kostnadsbaserad prissättning innebär att priset på fjärrvärme baseras på leverantörens kostnader.

Eftersom fjärrvärmeverksamhet bedrivs lokalt påverkas priserna i stor utsträckning av lokala förhållanden, och priserna varierar därför mycket mellan olika regioner.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:17