Så fungerar fjärrvärme

Värmen i ett fjärrvärmenät produceras oftast i kraftvärmeverk.

Det finns flera olika typer av kraftvärmeverk och de flesta bränslen kan användas, till exempel naturgas, kol, olja eller biomassa. I den vanligaste typen av kraftvärmeverk produceras el genom att upphettad ånga passerar genom en turbin. Den återstående ångan värmer sedan kallt fjärrvärmevatten, så att värmen inte går till spillo utan i stället värmer upp hushåll och företag via ett nät med underjordiska rörledningar: fjärrvärmenätet.

Hett vatten (med en temperatur på omkring 100 grader) transporteras till staden via en primärledning. I sekundärnäten förs värmen vidare till anläggningar för golvvärme, varmvatten och uppvärmning av byggnader. Temperaturen i sekundärnäten är lägre, omkring 70 grader, och returvattnet håller omkring 40 grader.

I moderna kraftvärmeverk med hög verkningsgrad används naturgas som bränsle

Kraftvärmeverk har mycket hög verkningsgrad. I ett kraftvärmeverk som eldas med naturgas kan ångturbinen kombineras med en gasturbin, vilket ytterligare förbättrar verkningsgraden. Oavsett vilket bränsle som används utnyttjas omkring 90 procent av energin. Detta har klara fördelar jämfört med andra typer av kraftverk där man endast använder den el som produceras, vilket innebär att endast 35 till 50 procent av energiinnehållet utnyttjas.

Ett bidrag till ett bättre klimat

Högeffektiv fjärrvärme – kraftvärmeverk kombinerade med storskalig värmelagring och metoder för konvertering av kraft till fjärrvärme eller värmepumpar som använder överskottsenergi från förnybara energislag – erbjuder till exempel avsevärda möjligheter att öka andelen förnybar värme, framför allt i storstäder. Den innebär också betydande besparingar vad gäller fossilbaserade primära energislag som exempelvis olja och gas.

En annan viktig egenskap hos fjärrvärme är att man inte bara använder överskottsvärme från traditionell elproduktion, utan även biobränslen, avfall och stora värmepumpar för en miljömässigt hållbar produktion.

Fjärrvärme – så fungerar det

Vatten transporteras i välisolerade underjordiska rör till en fjärrvärmecentral i det hus som ska värmas upp. En värmeväxlare distribuerar värmen (inte vattnet) till husets eget radiatorsystem och varmvatten till kranarna. Det avsvalnade fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet.

Senast uppdaterad: 2017-05-19 15:52