Gasdistribution

För att gas ska kunna transporteras på ett effektivt sätt från producenter till konsumenter krävs ett komplext nät med rörledningar.

Transportnätet för naturgas är också kopplat till lagringsplatser. Naturgas som inte behövs för tillfället kan förvaras på dessa lagringsplatser tills den behövs.

Naturgas ansågs från början vara en biprodukt vid oljeutvinning. När man insåg att naturgas kunde användas för energiproduktion byggdes omfattande nät av rörledningar på de största marknaderna, som USA, Västeuropa, Ryssland och andra länder i före detta Sovjetunionen samt Asien.

En nätägare i varje region

EU strävar efter att skapa en europeisk gasmarknad och gynnsamma förhållanden för handel mellan länder. Precis som i elnätet råder fri konkurrens mellan gasleverantörerna på gasmarknaden. Av praktiska skäl ägs dock själva nätet av ett enda företag inom varje geografiskt område. Detta är betydligt mer kostnadseffektivt än om varje gasleverantör skulle bygga egna rörledningar, och det ger bättre förutsättningar för underhåll och utveckling. Nätägaren inom varje region ansvarar för att se till att gasen når slutanvändaren och att nätet är säkert, tillförlitligt och effektivt.

Naturgas är den absolut vanligaste energigasen i Europa. Biogasmarknaden har stor potential men det krävs fortfarande mycket arbete för att kunna matcha biogasproduktionen mot efterfrågan.

Från gasfyndighet till konsument

Gasen transporteras från utvinningsplatsen till distributionsnäten via transmissionsledningar. Dessa ledningar har en diameter på upp till en meter (eller ibland ännu mer) och ligger på havsbotten eller på land. Landbaserade ledningar är oftast nedgrävda.

Trycket i transmissionsledningarna ligger vanligtvis mellan 40 och 100 bar, och tryckskillnaden transporterar gasen från punkt A till punkt B. Därefter transporteras gasen via ett distributionsnät med mindre rörledningar till ett kontrollcentrum där trycket sänks ännu en gång innan gasen transporteras till konsumenterna.

I det här skedet är trycket omkring fyra bar, vilket ungefär motsvarar trycket i ett fyllt cykeldäck. Om gasen ska användas i privata hushåll eller andra lågkonsumerande enheter sänks gastrycket ytterligare.

Om gasfyndigheten ligger för långt från användarna, eller om det av andra anledningar är svårt att anlägga ett rörledningssystem, kan naturgasen omvandlas till vätskeform (LNG, Liquefied Natural Gas) och transporteras med tankbåt. Tankbåtarna lägger sedan till i hamnar som är anslutna till transmissionsledningar och distributionsnät.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:16