Energimarknader

På de mest aktiva energimarknaderna sker handel med el, gas, kol, olja och utsläppsrätter för koldioxid. Energihandel sker såväl på börser som utanför börserna.

I Europa finns över tjugo olika energibörser. Mest handel sker på European Energy Exchange (EEX) i Leipzig och Nord Pool Spot/Nasdaq OMX Commodities i Oslo.

De huvudsakliga marknaderna för en energibörs är spotmarknaden (för handel på kort sikt) och terminsmarknaden, där den fysiska leveransen av exempelvis el eller gas sker i framtiden.

Energihandelns betydelse har ökat snabbt i Europa på grund av att energiförbrukningen ökar och marknaderna integreras allt mer. I dag finns det nästan inget land som kan uppfylla sina egna energibehov med egna energikällor. Energihandel gör det möjligt att säkra energiförsörjningen och samtidigt motverka energibrist och prisvariationer.

El

Elbörsen är kärnan i elmarknaden och marknadspriset på el bestäms på elbörsens spotmarknad. På spotmarknaden finns olika aktörer som producenter, distributörer, handlare och stora slutanvändare.

De flesta producenterna säljer sin el på spotmarknaden där kortsiktig elhandel sker på auktioner för nästkommande dygn. Under handelsprocessen måste de elproducenter som vill sälja el på spotmarknaden skicka sina säljofferter (med information om den mängd el som de kan leverera till olika priser under nästkommande dygn) till elbörsen senast klockan 12 dagen innan elen levereras till elnätet.

Distributörer måste skicka sina inköpsorder (med information om den mängd el som de tror att kunderna kommer att förbruka under nästkommande dygn) och det belopp de är beredda att betala. Därefter används marknadspriset av detaljhandelsföretag för att fastställa elpriset för slutanvändare ("detaljelpriset").

Marknadspriset kan variera något mellan olika marknadsregioner beroende på de fysiska transmissionsbegränsningar som ibland uppstår och produktionsmixen inom varje region.

Marknadspriset styrs av tillgång och efterfrågan, motsvarande marginalkostnaden för den sista produktionsenhet som krävs för att uppfylla efterfrågan varje timme. I Europa är detta vanligtvis i nivå med kostnaden för att producera el med kol eller naturgas.

Till skillnad från andra råvaror kan el inte lagras. Elen produceras exakt i det ögonblick som den efterfrågas. Därför har alla faktorer som påverkar tillgång och efterfrågan även en omedelbar effekt på priset på spotmarknaden.

Några faktorer som påverkar elpriset

  • Bränslepriser (för kol, gas, biomassa och olja) och priserna på utsläppsrätter för koldioxid.
  • Väder och vind, som avgör hur mycket el som kan produceras av vind- och vattenkraftverk. Vädret påverkar även konsumenternas beteenden.
  • Kraftverkens kapacitet, tekniska tillstånd och eventuella planerade översyner eller oplanerade driftstopp.
  • Det allmänna ekonomiska läget påverkar efterfrågan.
  • Semestrar.

För slutanvändare (hushåll och företag) består elpriset av tre delar:

  • Priset för elproduktion
  • Elnätspriset
  • Skatter och avgifter (påslag för förnybara energislag, energiskatt, moms o.s.v.)

Gas

Gaspriset fastställs på ungefär samma sätt som elpriset, utifrån tillgång och efterfrågan. Företag köper gas direkt från källan och betalar ett så kallat borrhålspris. I det skedet har gasen inte bearbetats eller transporterats. De viktigaste handelsplatserna för gas i Europa är National Balancing Point i Storbritannien, Title Transfer Facility i Nederländerna, Zeebrugge i Belgien samt Gaspool och NCG i Tyskland.

Konsumenterna betalar för bearbetad gas som levereras direkt till hemmet via ett omfattande distributionssystem. Konsumentpriset påverkas av kostnaderna för bearbetning och leverans, mätning, fakturering, underhåll av distributionssystemet och andra faktorer.

Precis som på elmarknaden äger olika aktörer olika delar av kedjan. Utvinningsbolagen ansvarar för råvaran och handels- och detaljhandelsbolag ansvarar för leveransen till slutkonsumenterna. Priset på gas sätts i fri konkurrens och enligt naturgaslagen ska de nätavgifter som tas ut vara skäliga, icke-diskriminerande och kostnadsreflekterande. Nätbolagen granskas av myndigheter för att säkerställa detta.

Även om konsumentpriset på gas sätts i fri konkurrens på en spotmarknad har många gasleverantörer ofta långa kontrakt med de stora gasproducenterna, där gaspriset är indexerat efter oljeprisutvecklingen. Spotmarknaden blir allt viktigare vilket innebär att den här typen av prissättning har blivit mindre vanlig.

Bränsle

Elpriset påverkas av priset på de råvaror som används som bränsle vid kraftverken, till exempel kol, olja och biomassa, samt av priset på utsläppsrätter för koldioxid.

Kol

Kol utvinns kommersiellt i många länder över hela världen. Det kan hämtas från en mängd olika källor och tillgången på kol på världsmarknaden är god. Priset på kol fastställs på råvarubörser som ICE och CME.

Olja

Olja är en mycket viktig råvara i det globala samhället. Tillgång och efterfrågan på olja är en indikator på hur den globala ekonomin mår, och oljepriset påverkar vanligtvis även priserna på andra råvaror. Oljepriset fastställs på globala råvarubörser som ICE och NYMEX.

Biomassa

Den internationella handeln med biomassa för kraftproduktion är fortfarande begränsad. Biomassaimporten till Europa från andra delar av världen förväntas dock öka efter hand som andelen biomassa ökar i den europeiska energimixen. Detta innebär att ett standardiserat globalt system för handel och certifiering behöver upprättas.

Utsläppsrätter för koldioxid

Utsläppshandel är ett marknadsstyrt sätt att kontrollera utsläppen av koldioxid och andra förorenande ämnen. EU:s handelssystem för utsläppsrätter sätter en gräns för hur stora utsläppen får bli. Det här gränsvärdet fördelas sedan eller säljs till företag i form av rättigheter att släppa ut en viss volym. Rättigheterna eller enheterna kan säljas på den internationella marknaden till gällande marknadspris.

Handelsbörser har upprättats för att skapa en marknad för utsläppsrätter. Handel sker på flera börser, till exempel European Climate Exchange, Nasdaq OMX Commodities Europe, Powernext och European Energy Exchange.

Senast uppdaterad: 2013-10-16 14:05