Bolagsstyrning

På denna sida beskrivs strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för Vattenfall AB.

De huvudsakliga beslutsorganen är årsstämman, styrelsen samt VD. Styrelsen utses av årsstämman. Styrelsen utser i sin tur en VD, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Vattenfall AB är helägt av svenska staten.

Stora delar av koncernens verksamhet bedrivs inom hel- och delägda dotterföretag. Vilka dessa är framgår av års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2016 (PDF 7 MB)

Styrnings- och rapportstruktur

Styrnings- och rapportstruktur Aktieägare via bolagsstämma Ersättningsutskott Styrelse Koncernchef och koncernledning Revisorer Revisionsutskott Business Division and staff fuctions enligt organisationsstrukturen

 

Viktiga interna och externa regelverk för Vattenfall

Externa regelverk:

Interna regelverk:

  • Vattenfall AB:s bolagsordning (PDF 11 kB)
  • Styrelsens och utskottens arbetsordning, inklusive VD-instruktion och instruktion om rapportering till styrelsen
  • Vattenfall Management System (VMS) och andra interna styrdokument

1) Vattenfall följer de börsregler som gäller för bolag som har räntebärande instrument registrerade på Nasdaq OMX Stockholm och på andra marknadsplatser.

Senast uppdaterad: 2017-03-28 10:02