Bolagsstyrning

På denna sida beskrivs strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Med hjälp av god bolagsstyrning – med effektiv organisationsstruktur, internkontroll och riskhantering – kan Vattenfalls verksamhet drivas mot de uppsatta målen och i enlighet med Vattenfalls principer.

Styrningsstruktur

Moderbolaget i Vattenfallkoncernen, Vattenfall AB, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Solna. Den svenska aktiebolagslagen gäller därmed för Vattenfall AB.

De huvudsakliga beslutsorganen är årsstämman, styrelsen samt VD. Styrelsen utses av årsstämman. Styrelsen utser i sin tur en VD, som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrnings- och rapportstruktur Aktieägare via bolagsstämma Ersättningsutskott Styrelse Koncernchef och koncernledning Revisorer Revisionsutskott Intern styrning Business Division and staff fuctions enligt organisationsstrukturen

 

Viktiga interna och externa regelverk för Vattenfall

Externa regelverk:

Interna regelverk:

  • Vattenfall AB:s bolagsordning (PDF 11 kB)
  • Styrelsens och utskottens arbetsordning, inklusive VD-instruktion och instruktion om rapportering till styrelsen
  • Vattenfall Management System (VMS), inklusive Kod för uppförande och integritet, och andra interna styrdokument

1) Vattenfall följer de börsregler som gäller för bolag som har räntebärande instrument registrerade på NasdaqOMX Stockholm och på andra marknadsplatser.

Ägande

Vattenfall AB är helägt av svenska staten. Stora delar av koncernens verksamhet bedrivs inom hel- och delägda dotterföretag. Vilka dessa är framgår av års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (PDF 7 MB)

Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:08