Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.

Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Årsstämman

  • utser styrelse, styrelseordförande och revisorer samt beslutar om arvoden till dem,
  • fastställer resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen,
  • beslutar om disposition av bolagets resultat,
  • beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD,
  • beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

samt

  • beslutar i andra ärenden enligt lag eller bolagsordning.

Nästa årsstämma

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 25 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Kallelse och ytterligare information publiceras 4-6 veckor före årsstämman.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 december 2017 för att besluta ändrade ekonomiska mål för Vattenfall AB. Stämman kommer att hållas på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna.

Anmälan till den extra bolagsstämman

Kallelse till den extra bolagsstämman (PDF 32 kB)

Senaste årsstämma

Vattenfalls årsstämma 2017 hölls den 27 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Stämman var öppen för allmänheten.

Se årsstämman i efterhand

Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017, beslutade om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade även om nya arvoden för styrelsen.

Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Rystedt. Staffan Bohman lämnade styrelsen.

Presentationer och anföranden

Protokoll från årsstämman (PDF 2 MB)

Ägarrepresentantens anförande (PDF 98 kB)

Ordförandens anförande (PDF 38 kB)

VD:s anförande (PDF 61 kB)

Presentation från årsstämman (PDF 2 MB)

Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i bolagsstyrningsarkivet.

Bolagsstyrningsarkivet

Senast uppdaterad: 2017-11-20 05:00