Aktieägare och stämma

Aktieägarens rätt att fatta beslut om Vattenfalls angelägenheter utövas vid årsstämma och annan bolagsstämma.

Genom bolagsstämmans beslut om innehållet i bolagsordningen bestämmer ägaren bolagets verksamhet. I enlighet med statens ägarpolicy beslutas även bolagets ekonomiska mål av bolagsstämman.

Årsstämma i Vattenfall AB ska enligt lag hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och senast den 30 april enligt statens ägarpolicy.

Årsstämman

  • utser styrelse, styrelseordförande och revisorer samt beslutar om arvoden till dem,
  • fastställer resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen,
  • beslutar om disposition av bolagets resultat,
  • beviljar ansvarsfrihet för styrelse och VD,
  • beslutar om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

samt

  • beslutar i andra ärenden enligt lag eller bolagsordning.

Nästa årsstämma

Årsstämman år 2019 kommer att hållas den 11 april på huvudkontoret, Evenemangsgatan 13, Solna. Kallelse och ytterligare information publiceras 4-6 veckor före årsstämman.

Senaste årsstämma

Vattenfalls årsstämma 2018 hölls den 25 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Stämman var öppen för allmänheten.

Se årsstämman i efterhand

Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för 2017, beslutade om disposition av bolagets resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade även om nya arvoden för styrelsen.

Presentationer och anföranden

Protokoll från årsstämman (PDF 4 MB)

Ordförandens anförande (PDF 91 kB)

VD:s anförande (PDF 98 kB)

Presentation från årsstämman (PDF 975 kB)


Protokoll och presentationer från tidigare stämmor finns tillgängliga i bolagsstyrningsarkivet.

Bolagsstyrningsarkivet

Senast uppdaterad: 2018-08-30 13:20