Utdelningspolicy

På en extra bolagsstämma den 28 november 2012 beslutades att Vattenfall behåller sin nuvarande utdelningspolicy.

Utdelningen ska långsiktigt uppgå till 40-60 procent av årets resultat (efter skatt). De årliga besluten om utdelning ska dock beakta genomförandet av bolagets strategi, bolagets finansiella ställning samt övriga ekonomiska mål.

Den extra bolagsstämman beslutade även följande nya ekonomiska mål.

Lönsamhetsmål

Ägarens långsiktiga avkastningsmål är 9 procent på sysselsatt kapital (rörelseresultat/genomsnittligt sysselsatt kapital).

Kapitalstruktur

Vattenfall har två mål avseende kapitalstruktur:

  • En skuldsättningsgrad på 50-90 procent (finansiell nettoskuld/eget kapital)
  • FFO/justerad nettoskuld 22-30 procent (internt tillförda medel/justerad nettoskuld)

Ändrade ekonomiska mål

Vattenfall AB håller en extra bolagsstämma den 12 december 2017 för att besluta om ändrade ekonomiska mål.

Senast uppdaterad: 2017-11-09 08:26