Ersättningsutskottet

Ledamöter i ersättningsutskottet är Åsa Söderström Winberg (ordförande), Viktoria Bergman, Ann Carlsson och Lars G Nordström.

Ersättningsutskottets viktigaste uppgifter är att:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen och övriga ledande befattningshavare
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
  • Bereda styrelsens beslut avseende övergripande ersättningsprinciper i allmänhet, såsom generell förekomst, storlek och struktur av rörlig ersättning (för dem som inte är ledande befattningshavare).


VD är föredragande i ersättningsutskottet.

Senast uppdaterad: 2019-04-11 12:55