Intern styrning

God intern styrning är, enligt vår uppfattning, avgörande för att kunna upprätthålla en framgångsrik och hållbar organisation.

Styrande affärsetik

Vattenfalls principer är Öppen, Aktiv och Positiv samt Arbetsmiljö och säkerhet.

Vattenfalls uppförandekod (Code of Conduct and Integrity) bygger på Vattenfalls principer och innehåller ett antal regler som bygger på förhållningssättet ”tänk efter före”. Den innehåller referenser till Vattenfalls ledningssystem (VMS), där Kodens regler preciseras. Den ger även de anställda, konsulter och leverantörer möjlighet att rapportera incidenter genom en whistleblowingfunktion med lokalt tillsatta externa ombudsmän.

Vattenfall har dessutom en särskild uppförandekod för leverantörer (Code of Conduct for Suppliers).

Vattenfalls uppförandekod (PDF 625 kB)

Uppförandekod för leverantörer (PDF 460 kB)

Läs mer om integritet inom Vattenfall

Läs mer om ansvarsfulla upphandlingar och inköp (på engelska)

Koncernchef och koncernledning

VD för Vattenfall AB, som också är koncernchef för Vattenfallkoncernen, ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa fora. De viktigaste är koncernledningen (EGM) och Vattenfalls riskkommitté (VRC).

EGM fokuserar på koncernens övergripande inriktning och behandlar – inom ramen för koncernchefens mandat från styrelsen – frågor av vikt för koncernen, exempelvis vissa investeringar.

VRC fokuserar bland annat på beslut som rör riskmandat och kreditgränser samt utövar tillsyn över ramverket för riskhantering.

Båda organen bereder ärenden som ska avgöras av styrelsen.

Läs mer om EGM-medlemmarna

Internrevision

Internrevisionen är en oberoende och objektiv funktion som utvärderar, föreslår och följer upp förbättringar avseende effektiviteten i Vattenfalls risk management, interna kontroller samt styrprocesser inom hela koncernen. Detta gäller även efterlevnaden av Vattenfalls styrdokument, inklusive Uppförandekoden.

Funktionen är direkt underställd styrelsen och revisionsutskottet och utför sitt arbete enligt en fastställd internrevisionsplan. Chefen för internrevisionen rapporterar administrativt till VD samt informerar ledningarna för Business Units och övriga enheter om de granskningar som har genomförts.

Vattenfalls ledningssystem (VMS)

De viktigaste interna reglerna för att styra Vattenfall finns i Vattenfall Management System (VMS). VMS är det ramverk på koncernnivå som säkerställer att Vattenfall följer såväl formella krav som kraven från styrelse, VD, affärsverksamhet och staber. Det innefattar den styrning som är nödvändig inom Vattenfall medan lokala ledningssystem omfattar styrning av specifik affärsverksamhet. VMS är dokumenterat i bindande styrdokument, bestående av policyer och instruktioner. Vissa centrala dokument godkänns av styrelsen för Vattenfall AB.

VMS är ett integrerat ledningssystem som gäller för hela Vattenfallkoncernen, med de begränsningar som kan följa av rättsliga krav, till exempel rörande åtskillnaden av eldistributionsverksamheten från övrig verksamhet. Särskilda rutiner finns för att ledningssystemet ska bli gällande även i dotterföretagen.

Bolagsstyrningsrapport

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs de viktigaste inslagen i VMS, inklusive Vattenfalls styrning i hållbarhetsfrågor. Bolagsstyrningsrapporten beskriver också de viktigaste inslagen i Vattenfalls system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

Bolagsstyrningsrapport 2018 (PDF 540 kB)

Organisation

Vattenfalls organisationsstruktur består av sex affärsområden (Business Areas). Centraliserade staber (Staff Functions) stödjer och styr affärsverksamheten.

Bolagsstrukturen avviker från affärsstrukturen. Styrningen sker finansiellt, icke-finansiellt (till exempel via staber) och operativt. Enhetsvisa styrkort och VMS är de viktigaste styrverktygen.

Läs mer om Vattenfalls organisation

Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:13