Intern styrning

På denna sida finns information om intern styrning, som enligt Vattenfalls uppfattning är avgörande för att kunna upprätthålla en framgångsrik och hållbar organisation.

Styrande affärsetik

Vattenfalls uppförandekod (Code of Conduct) bygger på åtta principer inom områdena hälsa och säkerhet, människor, kunder och leverantörer, affärsetik, kommunikation, informationssäkerhet, företagsresurser samt miljö. Den innehåller referenser till Vattenfalls ledningssystem (VMS), där principerna preciseras. Den ger även de anställda möjlighet att rapportera incidenter genom en whistleblowingfunktion med lokalt tillsatta externa ombudsmän.

Läs mer om integritet inom Vattenfall

Koncernchef och koncernledning

VD för Vattenfall AB, som också är koncernchef för Vattenfallkoncernen, ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med aktiebolagslagen.

Koncernchefen har inrättat organ för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa fora. De viktigaste är koncernledningen (EGM) och Vattenfalls riskkommitté (VRC).

EGM fokuserar på koncernens övergripande inriktning och behandlar – inom ramen för koncernchefens mandat från styrelsen – frågor av vikt för koncernen, exempelvis vissa investeringar.

Läs mer om medlemmarna i koncernledningen

VRC fokuserar bland annat på beslut som rör riskmandat och kreditgränser samt utövar tillsyn över ramverket för riskhantering.

Båda organen bereder ärenden som ska avgöras av styrelsen.

Vattenfalls ledningssystem (VMS)

VMS är det ramverk som säkerställer att Vattenfalls styrning följer såväl formella krav som kraven från styrelse, VD, affärsverksamhet och staber. Det innefattar den styrning som behövs på övergripande nivå inom Vattenfall. VMS är dokumenterat i bindande styrdokument. Dessa består av policies, instruktioner och processdokument på tre nivåer: Företagsnivå, funktionsnivå och affärsnivå. Vissa centrala dokument godkänns av styrelsen för Vattenfall AB.

VMS är ett integrerat ledningssystem som gäller för hela Vattenfallkoncernen, med de begränsningar som kan följa av rättsliga krav, till exempel rörande åtskillnaden av eldistributionsverksamheten från övrig verksamhet. Vattenfalls miljöledningssystem är integrerat i VMS. Särskilda rutiner finns för att ledningssystemet ska bli gällande även i dotterföretagen.

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs de viktigaste inslagen i VMS, inklusive Vattenfalls styrning i hållbarhetsfrågor.

Bolagsstyrningsrapport 2016 (PDF 600 kB)

Organisation

Vattenfalls organisationsstruktur består av sex affärsområden (Business Areas). Centraliserade staber (Staff Functions) är organiserade i ett Corporate centre som stödjer och styr affärsverksamheten.

Bolagsstrukturen avviker från affärsstrukturen. Styrningen sker finansiellt, icke-finansiellt (till exempel via staber) och operativt. Enhetsvisa styrkort och VMS är de viktigaste styrverktygen.

Läs mer om Vattenfalls organisation

Intern kontroll avseende finansiell rapportering

I bolagsstyrningsrapporten beskrivs de viktigaste inslagen i Vattenfalls system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

Bolagsstyrningsrapport 2016 (PDF 600 kB)

Senast uppdaterad: 2017-04-27 12:33