Revisionsutskottet

Ledamöter i revisionsutskottet är Fredrik Arp (ordförande), Håkan Erixon, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Fredrik Rystedt och Rolf Ohlsson (arbetstagarrepresentant).

Revisionsutskottet ska fortlöpande träffa Vattenfall AB:s externa och interna revisorer för att informera sig om revisionens planering, inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ska även diskutera samordningen mellan den externa och interna revisionen och synen på bolagets finansiella risker.

Utskottet har rätt att för styrelsens räkning besluta om riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Vattenfall får upphandla av koncernens revisorer samt att i enskilda fall besluta om upphandling av sådana tjänster med utgångspunkt i riktlinjerna.

Revisionsutskottet sammanträder före Vattenfalls avgivande av delårsrapporter och när förhållandena så påkallar. CFO och chefen för internrevision är föredragande i utskottet. Bolagets externa revisorer är närvarande vid samtliga ordinarie möten och rapporterar sina iakttagelser från revisionen.

Revisionsutskottets viktigaste uppgifter är att:

  • Övervaka bolagets finansiella rapportering, inklusive hållbarhetsredovisningen
  • Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i intern kontroll, internrevision och riskhantering
  • Hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsnämndens kvalitetskontroll av revisionsverksamheten hos bolagets revisor
  • Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
  • Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval
  • Granska och övervaka hanteringen av marknads- och kreditrisker
  • Årligen utvärdera de externa revisorernas arbete.
Senast uppdaterad: 2019-04-11 11:42