Revisorer

På årsstämman 2018 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Staffan Landén är huvudansvarig revisor.

Staffan Landén har innehaft detta uppdrag sedan årsstämman 2015. Han är även revisor i bland annat Nederman Holding AB, Semcon AB och Polygon AB samt är av Nasdaq Stockholm utsedd börsrevisor. Revisorn har inget uppdrag i bolag som påverkar oberoendet som revisor i Vattenfall.

I revisorns uppdrag ingår granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporteringen.

Av statens ägarpolicy framgår att ägaren har ansvaret för val av revisorer och att revisorer utses på årsstämman. Förslag till val av revisor och revisorsarvode ska lämnas av styrelsen och tas fram av bolaget. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år, i enlighet med aktiebolagslagens huvudregel. Enligt Vattenfalls bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Riksrevisionen kan enligt Lagen om revision av statlig verksamhet med mera förordna en eller flera revisorer att delta i den årliga revisionen. Ingen sådan revisor är för närvarande förordnad.

Koncernens revisionskostnader beskrivs närmare i års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (PDF 7 MB)

Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:10