Revisorer

På årsstämman 2017 omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Staffan Landén är huvudansvarig revisor.

Staffan Landén är även revisor i bland annat Capio AB, Academedia AB och Nederman Holding AB samt är av Nasdaq Stockholm utsedd börsrevisor. Revisorn har inget uppdrag i bolag som påverkar oberoendet som revisor i Vattenfall.

Revisorns granskning

I revisorns granskning ingår granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporteringen. Revisorn har tillgång till styrelsens och styrelseutskottens protokoll.

Av statens ägarpolicy framgår att ansvaret för val av revisor alltid ligger hos ägaren och att val av revisor beslutas på årsstämman. Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år, i enlighet med aktiebolagslagens huvudregel. Enligt Vattenfalls bolagsordning ska bolaget ha en eller två revisorer med eller utan en eller två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Riksrevisionen kan enligt Lagen om revision av statlig verksamhet med mera förordna en eller flera revisorer att delta i den årliga revisionen. Ingen sådan revisor är för närvarande förordnad.

Koncernens revisionskostnader beskrivs närmare i års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2016 (PDF 7 MB)

Senast uppdaterad: 2017-04-27 12:32