Riktlinjer för ersättningar

På denna sida finns information om ersättningar till styrelsen och om Vattenfalls riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, enligt ägarens beslut vid årsstämman.

Ersättning till styrelsen

Styrelsens och styrelseutskottens arvode bestäms av årsstämman med utgångspunkt i statens ägarpolicy.

Statens ägarpolicy

Årsstämman 2018 beslutade att arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma utgår med 740 000 kronor till ordföranden och med 350 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter.

För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 90 000 kronor till utskottets ordförande och 70 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 45 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

Inget arvode utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller som är arbetstagarrepresentant.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vattenfall AB tillämpar Regeringskansliets riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ingår i statens ägarpolicy.

Årsstämman 2018 godkände att Vattenfall tillämpar riktlinjerna med den avvikelsen att i stället för aktiebolagslagens definition av ledande befattningshavare, ska dessa definieras utifrån att de har en signifikativ påverkan på koncernens resultat, genom tillämpning av den internationella rankningsmodellen IPE (International Position Evaluation). Chefer med befattningar från IPE 68 och däröver anses vara ledande befattningshavare.

I linje med tidigare år godkände årsstämman 2018 att Vattenfall tillämpar riktlinjerna med den avvikelsen att i stället för aktiebolagslagens definition av ledande befattningshavare, ska dessa definieras utifrån att de har en signifikativ påverkan på koncernens resultat, genom tillämpning av den internationella rankningsmodellen IPE (International Position Evaluation). Chefer med befattningar från IPE 68 och däröver anses vara ledande befattningshavare.

Inför årsstämmans beslut lämnade styrelsen en motivering beträffande avvikelsen. Motiveringen finns i års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 på sidan 84.

Vattenfall har inga rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.

Arvoden till styrelsen, ersättningar för VD och övriga ledande befattningshavare samt efterlevnaden av de riktlinjer som årsstämman beslutade åren 2017 och 2018 beskrivs närmare i års- och hållbarhetsredovisningen, koncernens not 42.

Års- och hållbarhetsredovisning 2018 (PDF 7 MB)

Senast uppdaterad: 2019-03-20 10:11