Styrelsens arbete

Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning och ett antal instruktioner. Arbetsordningen och instruktionerna reglerar bland annat rapporteringen till styrelsen, arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD respektive styrelsens utskott, ordförandens uppgifter, former och innehåll för styrelsemöten samt utvärderingen av styrelsens och VD:s arbete.

Styrelsen ska fastställa de övergripande målen för Vattenfalls verksamhet, besluta om Vattenfalls strategi för att nå målen samt se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Vattenfalls verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen. Styrelsen ska godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt fastställa centrala policies och instruktioner. Styrelsen ska även godkänna vissa väsentliga avtal, inklusive avtal mellan Vattenfall och VD, vice VD och övriga personer inom koncernen vilka årsstämman definierat som ledande befattningshavare.

Styrelsens uppgifter omfattar såväl Vattenfall AB som Vattenfallkoncernen. Vattenfalls chefsjurist är sekreterare i styrelsen.

Ordförande leder styrelsens arbete enligt aktiebolagslagen och Koden. Ordföranden ansvarar bland annat för att ledamöterna får relevant information, för kontakten med ägaren i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägaren till styrelsen. Styrelsen genom styrelseordföranden ska enligt arbetsordningen samordna sin syn med företrädare för ägaren i frågor när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsemöten

Enligt styrelsens arbetsordning ska åtta till tolv ordinarie möten hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena sammankallas styrelsen vid behov.

Agendan ska innehålla följande ärenden vid varje ordinarie möte:

 • Affärsläget för koncernen
 • Ekonomisk rapport för koncernen
 • Rapporter från styrelseutskotten
 • Ärenden som inte faller inom VD:s löpande förvaltning
 • Övriga frågor av väsentlig betydelse för koncernen


Dessutom finns bland annat följande ärenden på agendan varje år:

 • April: Kvartalsrapport, strategiska personalfrågor, mångfalds- och jämställdhetsplan, riskmandat och riskpolicy samt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman
 • Juni: Varumärkesstrategi
 • Juli: Halvårsrapport, rapportering av större tvister
 • September: Strategisk plan och strategiska mål, inklusive hållbarhetsmål, kundnöjdhet, kärnkrafts- och dammsäkerhet, FoU-strategi
 • Oktober: Niomånadersrapport, Rapport om säkerhet och hotbilder
 • December: Affärs-, investerings- och finansieringsplaner, revisorernas interimsgranskning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, övergripande ersättningsnivåer inom Vattenfall, internrevisionens budget och plan, uttalande enligt UK Modern Slavery Act, styrelse- och VD-utvärdering
 • Februari: Rapport från revisorerna, årsbokslut, utdelning, rapportering av större tvister och integritetsrapport
 • Mars: Års- och hållbarhetsredovisning, kallelse till årsstämma


Styrelsen håller dessutom minst ett styrelseseminarium varje år. Investeringar följs upp ett år efter idrifttagande.

De övriga ärenden styrelsen har haft på agendan under 2016 framgår av bolagsstyrningsrapporten. Här framgår även hur styrelsen arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bolagsstyrningsrapport för 2016 (PDF 600 kB)

Senast uppdaterad: 2017-04-27 12:31