Styrelsens arbete

Tillsättning av styrelse

För företag helägda av svenska staten tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad nomineringsprocess. Dessa principer framgår av statens ägarpolicy och ersätter Kodens regler för beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. Bestämmelserna om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

Statens ägarpolicy

Styrelsens uppgifter

Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av aktiebolagslagen och Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsen ska fastställa de övergripande målen för Vattenfalls verksamhet, besluta om Vattenfalls strategi för att nå målen samt se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Vattenfalls verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen. Styrelsen ska godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt fastställa centrala policies och instruktioner. Styrelsen ska även godkänna vissa väsentliga avtal.

Styrelsens uppgifter omfattar såväl Vattenfall AB som Vattenfallkoncernen. Vattenfalls chefsjurist är sekreterare i styrelsen.

Ordförande leder styrelsens arbete enligt aktiebolagslagen och Koden. Ordföranden ansvarar bland annat för att ledamöterna får relevant information, för kontakten med ägaren i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägaren till styrelsen. Styrelsen genom styrelseordföranden ska enligt arbetsordningen samordna sin syn med företrädare för ägaren i frågor när bolaget står inför särskilt viktiga avgöranden.

Styrelsemöten

Enligt styrelsens arbetsordning ska åtta till tolv ordinarie möten hållas varje år. Utöver de ordinarie mötena sammankallas styrelsen vid behov. Agendan ska innehålla följande ärenden vid varje ordinarie möte: 

 • Affärsläget för koncernen
 • Ekonomisk rapport för koncernen
 • Rapporter från styrelseutskotten
 • Ärenden som inte faller inom VD:s löpande förvaltning
 • Övriga frågor av väsentlig betydelse för koncernen

Dessutom finns bland annat följande ärenden på agendan varje år:

 • April: Kvartalsrapport, strategiska personalfrågor, mångfalds- och jämställdhetsplan, riskmandat och riskpolicy samt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman
 • Juni: Varumärkesstrategi, strategiska hållbarhetsfrågor
 • Juli: Halvårsrapport, rapportering av större tvister
 • September: Strategisk plan, kärnkrafts- och dammsäkerhet, FoU-strategi
 • Oktober: Niomånadersrapport, Rapport om säkerhet och hotbilder
 • December: Affärs-, investerings- och finansieringsplaner, revisorernas interimsgranskning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, övergripande ersättningsnivåer inom Vattenfall, internrevisionens budget och plan, ärenden avseende mänskliga rättigheter samt uttalande enligt UK Modern Slavery Act, skattepolicy, styrelse- och VD-utvärdering
 • Februari: Rapport från revisorerna, nominering av revisor, årsbokslut, utdelning, rapportering av större tvister och integritetsrapporter, årlig lönerevision för ledande befattningshavare
 • Mars: Års- och hållbarhetsredovisning, kallelse till årsstämma


Styrelsen håller dessutom minst ett styrelseseminarium varje år. Investeringar som beslutats av styrelsen följs upp ett år efter drifttagande.

De övriga ärenden styrelsen har haft på agendan under 2017 framgår av bolagsstyrningsrapporten. Här framgår även hur styrelsen arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bolagsstyrningsrapport för 2017 (PDF 500 kB)

Senast uppdaterad: 2018-04-25 12:53