Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Styrelsen har även fastställt arbetsordningar för utskotten.

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte till varje utskott utsett ett antal stämmovalda styrelseledamöter, varav en är ordförande. Styrelsen kan dessutom, vid behov, inrätta andra styrelseutskott eller tillfälliga arbetsgrupper för att bereda ärenden inom avgränsade områden.

Beredande organ

Utskotten rapporterar sitt arbete till styrelsen vid nästa ordinarie styrelsemöte genom att utskottens ordförande avger en rapport och genom att tillhandahålla protokoll från utskottsmötena. Utskotten är, med ett fåtal undantag för revisionsutskottet, endast beredande organ och lämnar rekommendationer till styrelsen.

Styrelsens aktiebolagsrättsliga ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter inskränks inte genom utskottens arbete.

Senast uppdaterad: 2017-03-28 08:00