Historia

Vår historia började för över 100 år sedan med ombildningen av Trollhätte kanal. 

Idag är Vattenfall en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Det har varit en fantastisk resa – och den har bara börjat.

Milstolpar

1909 Ombildningen av Trollhätte kanal och vattenkraftsanläggningen till Kungliga Vattenfallsstyrelsen är startskottet för Vattenfalls långa historia. Den svenska staten hade köpt vattenrätterna i Trollhättan några år tidigare och börjar nu arbeta aktivt med denna framväxande teknik för elproduktion.

1909–1916 De första stora vattenkraftverken – Olidan, Porjus och Älvkarleby – byggs.

1951 Invigningen av vattenkraftverket Harsprånget, världens största vattenkraftsanläggning ur flera aspekter. Samma år tas världens första 400 kV-ledning i drift, och den sträcker sig hela vägen från norra Norrland till Hallsberg.

1952 Elnäten i hela Sverige kopplas samman till ett enda nationellt nät.

1954 Vattenfall tar världens första kommersiella högspända likspänningskabel i drift, mellan Gotland och fastlandet.

1975–1976 Vattenfalls två första kärnreaktorer, Ringhals 1 och 2, tas i drift. Under 1970- och 1980-talet byggs 12 reaktorer runt om i Sverige, varav sju ägs av Vattenfall.

1992 Vattenfall omvandlas från ett statligt verk till ett aktiebolag och blir nu Vattenfall AB. Ansvaret för det nationella elnätet – Sveriges högspänningsnät – överförs till den nybildade myndigheten Svenska Kraftnät.

1995 Vattenfalls styrelse lägger fram en internationell tillväxtstrategi.

1996 Den svenska elmarknaden avregleras. Driften av elnätet skiljs på juridisk väg från produktionen och försäljningen av el.

1996 Vattenfalls internationella expansion inleds 1996 genom anskaffningen av Hämeen Sähkö, ett finländskt eldistributionsföretag. Ett representationskontor öppnas i Hamburg och Vattenfall börjar agera på den tyska marknaden genom joint venture-företaget VASA Energy.

1998 Den tyska elmarknaden avregleras i april.

1999 Vattenfall köper 25,1 procent av aktierna i HEW från Hamburg, inklusive en möjlighet för staden att sälja ytterligare 25,1 procent till Vattenfall. Kärnreaktorn Barsebäck 1 tas ur bruk enligt ett beslut från den svenska riksdagen.

2000 I januari förvärvas 55 procent av det polska värmeproduktionsföretaget EW i Warszawa. I augusti tecknas ett avtal med E.ON om att förvärva en aktiemajoritet i Berlins energiföretag Bewag. Affären förhindras emellertid av det amerikanska företaget Southern Energy (senare Mirant).

2001 I februari förvärvas 32 procent av det polska distributionsföretaget GZE. I maj blir Vattenfall majoritetsägare av HEW genom aktieförvärv från E.ON och Sydkraft. I maj förvärvar HEW också elproducenten VEAG, som även äger elnätet i östra Tyskland, samt brunkolsproducenten LAUBAG.

2002 I januari förvärvar Vattenfall samtliga Mirants aktier i Bewag. Vattenfalls olika förvärv i Tyskland förs samman under namnet Vattenfall Europe AG, som grundas formellt i augusti genom fusionen mellan HEW och VEAG, inklusive LAUBAG. Vattenfall blir därmed Tysklands tredje största elproducent.

2003 Under januari/februari slås Bewag samman med Vattenfall Europe AG. Vattenfall ökar sin ägarandel i polska EW till 70 procent och andelen i GZE till 54 procent.

2005 I april förvärvas 35,3 procent av aktierna i det danska företaget Elsam A/S. Kärnkraftsreaktorn Barsebäck 2 stängs den 31 maj. I augusti meddelar Vattenfall att koncernen nu äger över 95 procent av aktierna i Vattenfall Europe AG och inleder den obligatoriska inlösenproceduren för minoritetsägarnas andelar.

2006 Den 1 januari byts de lokala tyska varumärkena HEW och Bewag och de polska varumärkena EW och GZE mot varumärket Vattenfall. Vattenfall ökar sin ägarandel i båda de polska företagen till 75 procent. Den 1 juli förvärvas ett antal danska vindkraftverk och kombinerade värme- och elkraftverk från det danska företaget DONG i utbyte mot andelar i Elsam A/S och I/S Avedöre 2. En pilotanläggning för avskiljning och lagring av koldioxid börjar byggas vid Schwarze Pumpe.

2007 Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund, med 48 turbiner, tas i drift och börjar leverera elektricitet mot slutet av året.

2008 Vattenfall presenterar under hösten sin strategiska inriktning – Making Electricity Clean. Här sammanfattas även Vattenfalls klimatvision: att bli klimatneutrala senast år 2050.

I september invigs den första CCS-pilotanläggningen där Oxyfuel-teknik används i Tyskland. Under hösten förvärvar Vattenfall flera vindkraftsföretag i Storbritannien: AMEC Wind Energy Ltd, Eclipse Energy UK Plc och Thanet Offshore Wind Ltd, inklusive Thanet Wind Farm, Storbritanniens största havsbaserade vindkraftspark, som står klar för byggstart.

2009 Den 1 juli förvärvar Vattenfall 49 procent av det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy, med cirka 6 000 anställda, och tar över den operativa driften av företaget. Vederlaget för resterande 51 procent ska erläggas av Vattenfall i tre omgångar under de kommande fem åren. Vattenfall inleder samarbeten med biltillverkare (BMW och Volvo) för utveckling av el- och laddhybridbilar.

Vattenfalls 100-årsjubileum firas med en mängd olika aktiviteter under hela året.

2010 I maj säljer Vattenfall 50Hertz Transmission GmbH, företagets högspänningstransmissionsnät i Tyskland.

I september presenterar Vattenfall en ny strategisk inriktning och en ny, verksamhetsstyrd organisationsstruktur för koncernen, som ersätter den tidigare, geografiskt baserade strukturen. I september inviger Vattenfall också Thanet, världens största havsbaserade vindkraftspark, i Storbritannien.

2011 Det tyska parlamentet beslutar den 30 juni att samtliga 17 kärnkraftverk i Tyskland ska tas ur drift senast 2022. Därmed tvingas Vattenfall skriva ner det bokförda värdet av företagets två tyska kärnkraftverk, Brunsbüttel och Krümmel, och att öka avsättningarna för avveckling och hantering av kärnbränsle.

Som en del i Vattenfalls strategi, som innefattar fokus på ett fåtal huvudmarknader, genomförs en rad avyttringar under året. Exempelvis avyttras Vattenfalls polska och belgiska verksamheter samt delar av den finska verksamheten.

2012 Den 31 juli lämnar Vattenfall in en ansökan till Strålskyddsmyndigheten (SSM) för att klargöra vilka förhållanden som gäller i fråga om att bygga nya kärnkraftsreaktorer.

Den 1 november träder ett antal organisationsförändringar i kraft. Två nya affärsdivisioner bildas, Business Division Nuclear Power och Business Division Sustainable Energy Projects. Enheten för vindkraftsproduktion integreras i Business Division Production.

Vid en extra bolagsstämma 28 november antas nya ekonomiska mål för Vattenfall. I samband med detta presenteras nya hållbarhetsmål.

2013 Den 22 september hålls en folkomröstning i Hamburg om huruvida Hamburg stad "bör vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att återköpa alla el-, gas- och fjärrvärmenät" i staden. En knapp majoritet, 50,9 procent, röstar för ett återköp av näten. Vattenfall förvärvade el- och värmenäten 2001 i samband med köpet av Hamburg stads aktier i energiföretaget HEW. Under 2011 sålde Vattenfall 25,1 procent av elnätet och fjärrvärmenätet till staden.

Gasnätet ägs av E.ON. Koncessionen för att bedriva elnätverksamhet löper ut i slutet av 2014. Den som erhåller koncessionen kommer att få förvärva näten.

Efter folkomröstningen inleder Hamburg stad och Vattenfall förhandlingar om försäljning av resterande 74,9 procent av el- och fjärrvärmenäten. Den 7 februari 2014 slutförs försäljningen av Vattenfalls andel i elnätsbolaget Stromnetz Hamburg GmbH.

2014 Vattenfall beslutar att undersöka möjligheterna att avyttra brunkolsverksamheten i Tyskland för att nå målet att minska bolagets CO2-exponering till 65 miljoner ton och ställa om till mer förnybar produktion.

Vattenfall fortsätter sina investeringar i vindkraft. Vattenfall beslutar att gå vidare med byggandet av den havsbaserade vindkraftparken Sandbank (288 MW) i Tyskland. Den landbaserade vindkraftparken Hjuleberg (36 MW) i Sverige invigs.

Vattenfall och bank- och försäkringsbolaget Skandia beslutar att saminvestera i fyra nya vindkraftparker i Sverige med en sammanlagd kapacitet på 141 MW. Anläggningarna kommer att drivas i ett gemensamt ägt bolag. Detta är första gången som en svensk investerare direktfinansierar byggandet av ny vindkraft.

Avyttringen av Amager kraftvärmeverk i Danmark slutförs. Försäljningen av Fynsværket kraftvärmeverk i Danmark tillkännages.

2015 Vattenfall går vidare med sin plan för avyttring av brunkolsverksamheten i Tyskland under året. Vattenfall säljer kraftvärmeverket Nordjyllandsverket i Danmark. I och med detta har Vattenfall avyttrat alla sina fossilbaserade kraftverk i Danmark.

Vattenfall beslutar sig för att stänga kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 år 2020 respektive 2019, fem år tidigare än vad som tidigare planerats på grund av dålig lönsamhet som beror på låga elpriser och ökade kostnader.

Vattenfall fortsätter att investera i vindkraft. Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk i Tyskland och den landbaserade vindkraftparken Clashindarroch i nordöstra Skottland invigs. Vattenfall och pensionsbolaget AMF ingår ett partnerskapsavtal som innebär att AMF köper 49 % procent av Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Ormonde i nordvästra Storbritannien.

2016 Vattenfall tecknar avtal om att sälja sin brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska energibolaget EPH och dess finansiella partner PPF Investment. Ägaren, svenska staten, bekräftar att den står bakom försäljningen. Vattenfall slutför försäljningen i september efter EU-kommissionens godkännande.

Vattenfalls första större solkraftpark (5 MW), intill vindkraftsparken Parc Cynog i Wales, färdigställs och börjar producera el. Byggandet av den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 (407 MW) utanför Danmarks västkust påbörjas. Utbyggnaden av den brittiska havsbaserade vindkraftparken Kentish Flats invigs (sammanlagt 150 MW) och Vattenfalls tyska havsbaserade vindkraftspark Sandbank (288 MW) börjar producera sin första el. Vattenfall vinner upphandlingen om att få bygga kustnära vindkraft, så kallad ”near shore”, utanför Jyllands västkust (total kapacitet på 350 MW).

Efter den beslutade avvecklingen av effektskatten på kärnkraft i samband med energiöverenskommelsen beslutar Vattenfalls styrelse att investera i oberoende härdkylning vid Forsmarks tre kärnkraftreaktorer.

Laddnätverket InCharge, som Vattenfall bygger tillsammans med partners i Sverige och norra Europa, lanseras för att förenkla möjligheterna för elbilsladdning. Vattenfall inviger Nordens första elhybridbusslinje med trådlös hållplatsladdning i Södertälje.

2017 Flera innovativa samarbetsprojekt, som kan minska Sveriges totala CO2-utsläpp med 30 procent, tillkännages. Vattenfall och Preem kommer överens om att utreda potentialen i att använda klimatsmart vätgas i storskalig produktion av biobränsle. Initiativet HYBRIT – ett joint venture för fossilfritt stål mellan SSAB, LKAB och Vattenfall. Frågan om att elektrifiera cementtillverkningen för att minska dess miljöpåverkan undersöks av Vattenfall och Cementa.

Vattenfall etablerar elnätsverksamhet, förvärvar el- och naturgasleverantören iSupplyEnergy samt initierar försäljning av förnybar el till stora företagskunder i Storbritannien.

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Pen y Cymoedd i Wales invigs liksom den havsbaserade tyska vindkraftsparken Sandbank.

Inom ramen för EV100-iniativet ska Vattenfall omvandla hela sin fordonspark på 3 500 bilar till elbilar under de kommande fem åren.

Vattenfall InHouse lanseras – nya smarta energitjänster för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Sverige.

Vattenfall tar investeringsbeslut på ett nytt, klimatsmart, gaseldat kraftvärmeverk i Berlin och oberoende härdkylning i reaktor 3 och 4 i Ringhals kärnkraftverk.

Senast uppdaterad: 2018-05-28 08:34