Strategi och strategiska ambitioner

Vattenfalls mål är att erbjuda alla kunder klimatsmart energi och att möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen inom en generation.

Nedan belyser vi fem stora trender som kommer att påverka energisektorn framöver och som Vattenfall utgår från i sin strategi. Förståelse för trenderna hjälper oss att ta vara på möjligheterna att växa och utvecklas på en alltmer snabbrörlig och konkurrensutsatt marknad.

Hållbarhet och kundfokus
Hållbarhet är avgörande för att locka till sig kunder, medarbetare och investerare. Kunderna tänker allt mer på klimatpåverkan, social och miljömässig påverkan samt energieffektivisering när de väljer energilösningar och leverantörer. Starka värderingar, med fokus på hållbarhet och kunder, lockar inte bara till sig kunder utan även den kompetens och de investeringar som krävs för att Vattenfall ska kunna driva energiomställningen.

Elektrifiering
Elektrifiering möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen inom transport, uppvärmning och industri. I Norden är elproduktionen redan fossilfri, medan användningen av fossila bränslen på kontinenten måste fasas ut från elsystemet i takt med den fortsatta elektrifieringen. Leverantörer av förnybar energi och värme är viktiga för att lösa klimatförändringen. Vi tror att elektrifieringen inom transport och industri kan öka efterfrågan på el med upp till 100 TWh per år fram till 2030, enbart på våra huvudmarknader.

Mer decentraliserade energilösningar
Det framtida energisystemet kommer att bestå både av centraliserade och decentraliserade energilösningar. Lägre produktionskostnader och förbättrad funktionalitet driver denna förändring, vilket ger utrymme för nya konkurrenter och affärsmodeller i olika delar av energivärdekedjan. Ny, flexibel teknik såsom batterier kommer ut på marknaden och marknadsandelarna för den konventionella, centraliserade elproduktionen minskar. Man kan se tydliga regionala skillnader mellan vilka typer av decentraliserade lösningar som marknaden föredrar, men sannolikt kommer decentraliserade lösningar att fortsätta snabbt vinna marknadsandelar.

Digitalisering
Hela energivärdekedjan håller på att digitaliseras. Energiförbrukningen blir allt smartare och ny teknik möjliggör att en allt högre förbrukning styrs till tider när energitillgången är god och priset är lågt. En effektiv verksamhet hos energibolagen kräver bättre data gällande olika enheters status, avancerade prognostiseringstekniker och kraftfullare och mer komplexa algoritmer för att omvandla data till information och kontroll.

Nya arbetssätt för att skapa värde och tillväxt
Under nästa årtionde förväntas marginalerna vara fortsatt pressade eftersom elpriserna kommer att ligga på låga genomsnittsnivåer under en lång tid framöver, och konkurrensen kommer att öka från andra branscher än el, gas och vatten. Företag som ska bli framgångsrika i den här miljön måste vara bra på digitalisering, riskhantering och innovation och ha en effektiv verksamhet. Slutsatsen är att det krävs nya arbetssätt för att skapa värde och tillväxt.

Våra strategiska ambitioner

Vattenfalls strategi utgår från vårt syfte och de fem stora marknadstrender som vi har identifierat samt de externa krav vi har på vår verksamhet. Vi sätter ett starkt fokus på kunderna, integration av hållbarhetsmål och fortsatt utveckling av decentraliserade energilösningar. En god kostnadskontroll och stabil kapitalstruktur utgör också en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Vattenfalls strategi bygger på fyra strategiska ambitioner:

Ledande inom Hållbar Konsumtion med fokus på att öka kundorienteringen, skapa en stark ställning som leverantör av decentraliserade energilösningar och främja elektrifiering och ett klimatsmart samhälle.

Ledande inom Hållbar Produktion innebär att växa inom förnybar energi och genomföra vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp för att bli fossilfria inom en generation.

Att ha en Effektiv Verksamhet omfattar förbättrad drift av våra kraftverk, nät och kundcenter genom t.ex. ökad digitalisering samt att ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Att ha Motiverade och Engagerade Medarbetare betyder att vara en attraktiv arbetsgivare, skapa en engagerande företagskultur samt att säkra rätt kompetens som speglar samhällets mångfald.

För att uppnå våra strategiska ambitioner krävs att vi accelererar vårt arbete inom flera viktiga områden. Stark konkurrenskraft och ekonomisk styrka är viktiga förutsättningar. Vi måste uppfylla kundernas behov snabbare, höja våra ambitioner i fråga om effektivitet och höja ribban i fråga om hållbarhet.

Vattenfalls strategihjul med texten "Power Climate Smarter Living" i mitten samt "Ledande inom Hållbar Konsumtion", "Ledande inom Hållbar Produktion", "Effektiv Verksamhet" og "Motiverade och Engagerade Medarbetare".

Senast uppdaterad: 2018-03-28 10:55