Vattenfalls strategi och strategiska ambitioner

Världen är i stort behov av att hitta nya alternativa sätt för mer klimatsmart energiförsörjning och uppvärmning av hushåll, industrier och städer. Vattenfall strävar efter att accelerera och möjliggöra ett klimatsmart liv.

Här är de viktigaste marknadstrenderna som beskriver omställningen av energibranschen:

 • Från fossil till förnybar energi
  Övergången från fossila bränslen till förnybara alternativ har pågått i flera år, framdriven av klimatförändringarna, ökade miljö- och hållbarhetskrav från kunder och allmänhet samt kraftigt minskade kostnader för vind- och solkraft.

 • Effektiv verksamhet och digitalisering
  Som en effekt av lägre priser på kol och gas, svag utveckling av efterfrågan, strukturell överkapacitet, stark tillväxt inom förnybar energi samt snabb teknologisk utveckling har elpriserna på våra marknader mer än halverats under de senaste fem åren och eventuell återhämtning ligger i bästa fall fem till tio år framåt i tiden.

 • Från storskalig till mer decentraliserad produktion
  Den teknologiska utvecklingen och marknadens anpassning till småskalig produktion har snabbt minskat kostnaderna för dem som vill producera sin egen el eller värme. Både hushåll och företag installerar allt oftare solpaneler på taket, små vindkraftverk och mikrokraftvärmeverk.

 • Elektrifiering av allt
  Cirka 70% av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från uppvärmning, transport och industrin. Elektrifiering inom dessa sektorer gör att fossila bränslen kan ersättas av koldioxidfri förnybar energi.

Våra strategiska ambitioner

Våra klimat- och hållbarhetsambitioner tillsammans med ägardirektivet att generera marknadsmässig avkastning, ligger till grund för vår strategi och våra strategiska mål. Vårt mål att vara klimatneutrala till 2050, och till 2030 i Norden, bygger på att vi stegvis fasar ut fossila bränslen. Vi kommer att fokusera på att utveckla kundnära energilösningar och leverera finansiell avkastning enligt ägarens förväntningar med hjälp av en effektiv verksamhet och engagerade medarbetare. För att leva upp till ”Power Climate Smarter Living”, bygger vår övergripande strategi för de kommande åren på fyra strategiska ambitioner:

 • Ledande inom hållbar konsumtion.
 • Ledande inom hållbar produktion.
 • Effektiv verksamhet.
 • Motiverade och engagerade medarbetare.

Mot denna bakgrund har vi ökat takten på implementeringen av vår strategi under 2016 – konkreta åtgärder ska säkerställa att vi når våra strategiska mål.

Våra fyra strategiska ambitioner

Senast uppdaterad: 2017-03-30 08:16