Mål och måluppfyllnad

Vattenfalls uppdrag från ägaren är att generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva energiverksamhet så att bolaget är ledande inom utvecklingen mot miljömässigt hållbara energilösningar.

Strategiska mål

Ekonomiska mål

Strategiska mål

Vattenfalls strategi bygger på fyra strategiska ambitioner. Vattenfall ska vara 1) Ledande mot hållbar användning och 2) Ledande inom hållbar produktion. För att uppnå detta måste vi ha 3) En effektiv verksamhet och 4) Motiverade och engagerade medarbetare. Vattenfalls styrelse godkände i december 2015 de sex strategiska långsiktiga målen för 2020 som stämmer bättre överens med vår strategi. De började gälla den 1 januari 2016.

 

Ledande inom hållbar användning Utfall 2016 Anmärkning

Kundengagemang, relativ Net Promoter Score1 (relativ NPS): +2

+7

Verksamhetssegmentet Customers & Solutions fortsatte sin positiva NPS-trend under 2016 med förbättringar på slutkundsmarknaden inom alla fyra kärnmarknader: Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna.

 

Ledande inom hållbar produktion Utfall 2016 Anmärkning

Ny kapacitet inom förnybart som tas i drift 2016–2020: ≥2 300 MW

297 MW2

Totalt 297 MW ny förnybar kapacitet installerades 2016. Den nya kapaciteten utgörs av den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Tyskland (216 MW), de landbaserade vindkraftparkerna Högabjär (38 MW) och Höge Väg (38 MW) i Sverige samt 5 MW solenergi i anslutning till Vattenfalls landbaserade vindkraftpark Parc Cynog i Wales.

Absoluta koldioxidutsläpp pro rata: ≤21 Mt

23,2 Mt3

Koldioxidutsläppen på 23,2 Mton (23,4) 2016 för löpande verksamhet var något lägre än 2015. Inklusive brunkolsverksamheten låg koldioxidutsläppen 2016 på 67,7 Mton (83,8).

 

Effektiv verksamhet Utfall 2016 Anmärkning

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): ≥9 %

-8.5%4

Avkastning på sysselsatt kapital var -8,5 % (-8,2 %) för hela Vattenfall, dvs. inklusive brunkolsverksamheten, och 0,5 % (-1,8 %) för den löpande verksamheten. Minus nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster var avkastningen på sysselsatt kapital 8,7 % (7,4 %) för hela Vattenfall och 8,7 % (7,3 %) för den löpande verksamheten.

 

Motiverade och engagerade medarbetare Utfall 2016 Anmärkning

Skador som leder till sjukskrivning
Frekvens5 (LTIF): ≤1,25

2,0

Skador som ledde till sjukskrivningar (LTIF) var lägre än för ett år sedan med 2,0 (2,3).

Index för medarbetarnas engagemang6 : ≥70 %

57 %

Index för medarbetarnas engagemang var 57 % (59 %) 2016. My Opinion-undersökningen 2016 visade att engagemangsnivån var lägre.

 

1) NPS är ett verktyg för mätning av kundlojalitet och för att få förståelse för hur kunderna uppfattar Vattenfalls produkter och tjänster.

Målet är ett positivt NPS i absoluta termer +2 jämfört med Vattenfalls konkurrenter inom branschen.

2) Gäller endast de vindkraftparker som var färdigställda och driftsatta den 31 december 2016.

3) Pro rata-värden motsvarande Vattenfalls ägarandel. Värdet har justerats i förhållande till det värde som presenterades i Vattenfalls bokslutskommuniké 2016. Konsoliderade utsläpp uppgick till 23,7 Mton exklusive brunkolsverksamhet och 68,2 Mton inklusive brunkolsverksamhet.

4) Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar reserverade för försäljning i balansräkningen från den 30 juni 2016, vilket innebär att beräkningen av genomsnittligt sysselsatt kapital från och med 30 juni 2016 inte inkluderar brunkolsverksamheten.

5) Skador som leder till sjukskrivning (LTIF) uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), dvs. arbetsrelaterade olyckor som leder till sjukfrånvaro längre än en dag samt olyckor som leder till dödsfall. Måttet gäller endast Vattenfall-medarbetare.

6) Underlaget för mätning av utfallet är härlett från medarbetarundersökningen My Opinion som utförs årligen.

Upp

Ekonomiska mål

De ekonomiska målen avser lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy och fastställdes av ägaren i november 2012.

Syftet med dessa mål är att se till att Vattenfall skapar mervärde och genererar en marknadsmässig avkastning, att bolaget eftersträvar en effektiv kapitalstruktur och att de ekonomiska riskerna för bolaget hålls på en rimlig nivå.

Målen ska utvärderas under en affärscykel.

 

Lönsamhet Utfall 2016 Anmärkning

Avkastning på sysselsatt kapital: 9 %

-8,5 %1

Resultatet för Vattenfall som helhet påverkades negativt av att nedskrivna tillgångsvärden bokförts. Exklusive nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 8,7 % för Vattenfall som helhet.

 

Kapitalstruktur Utfall 2016 Anmärkning

Internt tillförda medel (FFO)/justerad nettoskuld: 22–30 %

22,6 %2

FFO/justerad nettoskuld ökade jämfört med 2015 (21,1 %) för Vattenfall som helhet. Den justerade nettoskulden minskade, huvudsakligen beroende på den lägre nettoskulden, samtidigt som FFO minskade något.

Skuldsättningsgrad, netto: 50–90 %

60,5 %

Skuldsättningsgraden (netto) ligger fortfarande inom målintervallet men ökade något jämfört med 2015 (55,4 %), huvudsakligen beroende på det negativa årsresultatet.

 

Utdelningspolicy Utfall 2016 Anmärkning

Utdelningen ska långsiktigt uppgå till 40–60 % av årets resultat efter skatt.

-

På grund av årets negativa resultat efter skatt föreslår styrelsen – i enlighet med Vattenfalls utdelningspolicy – att ingen utdelning lämnas för 2016.


1) Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital. Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar reserverade för försäljning i balansräkningen från den 30 juni 2016, vilket innebär att beräkningen av genomsnittligt sysselsatt kapital från och med 30 juni 2016 inte inkluderar brunkolsverksamheten.

2) Brunkolsverksamheten klassificerades som tillgångar reserverade för försäljning i balansräkningen från den 30 juni 2016. Därför har brunkolsverksamheten exkluderats från balansräkningsposter inkluderade i beräkningarna av nyckeltal från och med 30 juni 2016.

Upp

Senast uppdaterad: 2017-05-19 13:57