Mål och utfall

På Vattenfall strävar vi efter att bidra till ett hållbart energisystem i alla delar av värdekedjan. Vårt mål är att vara ett verkligt kundcentrerat företag då vi går över till en långsiktigt hållbar produktionsportfölj.

Vattenfalls styrelse har satt upp sex strategiska mål och Vattenfalls ägare har beslutat om tre ekonomiska mål för koncernen.

Strategiska mål

Ekonomiska mål

Strategiska mål

Vattenfalls strategi bygger på fyra strategiska ambitioner. Vattenfall ska vara 1) Ledande inom hållbar användning och 2) Ledande inom hållbar produktion. För att uppnå detta måste vi ha 3) En effektiv verksamhet och 4) Motiverade och engagerade medarbetare. Vattenfalls styrelse godkände de sex strategiska långsiktiga målen för att bättre återspegla vår strategi. De började gälla den 1 januari 2016.

Ledande inom hållbar användning Utfall 2017 Anmärkning

Kundengagemang, relativ Net Promoter Score1 (relativ NPS): +2 

+2

Verksamhetssegmentet Customers & Solutions fortsatte sin positiva trend med +2 (+7) i relativ NPS (Net Promotor Score) under 2017 och absoluta förbättringar på slutkundsmarknaden inom alla fyra kärnmarknader. Relativ NPS minskade dock då konkurrenter nådde större förbättringar.
Ledande inom hållbar produktion Utfall 2017 Anmärkning

Ny kapacitet inom förnybart som tas i drift 2016–2020: ≥2 300 MW

652 MW2

Totalt 354 MW (298) ny förnybar kapacitet installerades 2017. Den nya kapaciteten består av den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Tyskland (72 MW av totalt 288 MW) och de landbaserade vindkraftparkerna Ray (54 MW) och Pen y Cymoedd (228 MW) i Storbritannien. Ytterligare 7 GW projektutveckling är på gång.

Absoluta koldioxidutsläpp pro rata: ≤21 Mt

22,6 Mt

Koldioxidutsläppen på 22,6 Mton (23,2) 2017 var en aning lägre än under 2016. Högre produktion från vissa fossilbaserade anläggningar i Tyskland balanserades av lägre produktion från anläggningar i Nederländerna.
Effektiv verksamhet Utfall 2017 Anmärkning

Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): ≥8 %3

7.7%4

Avkastning på sysselsatt kapital var 7,7 % (0,5 %). Förbättringen är huvudsakligen relaterad till stora nedskrivningar 2016.
Motiverade och engagerade medarbetare Utfall 2017 Anmärkning

Skador som leder till sjukskrivning
Frekvens5 (LTIF): ≤1,25

1,5

Skador som ledde till sjukskrivningar (LTIF) var lägre än för ett år sedan; 1,5 (2,0) återspeglar vårt fokus på att säkerhet ska vara en vägledande princip i den dagliga verksamheten.

Index för medarbetarnas engagemang6 : ≥70 %

64 %

Index för medarbetarnas engagemang låg på 64 % (57 %) 2017. Förbättringen har skett tack vare en tydligare strategi och syftet att vara pådrivande vad gäller förändring. 

1) NPS är ett verktyg för mätning av kundlojalitet och för att få förståelse för hur kunderna uppfattar Vattenfalls produkter och tjänster. Målet är ett positivt NPS i absoluta termer om +2 jämfört med Vattenfalls konkurrenter.

2) Gäller endast de vindkraftparker som var färdigställda och driftsatta den 1 januari 2016 och den 31 december 2017.

3) Målet för Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) ändrades från 9 % till 8 % av Vattenfalls ägare vid en extra bolagsstämma i december 2017.

4) Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital.

5) Skador som leder till sjukskrivning (LTIF) uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), dvs. arbetsrelaterade olyckor som leder till sjukfrånvaro längre än en dag samt olyckor som leder till dödsfall. Måttet gäller endast Vattenfall-medarbetare.

6) Underlaget för mätning av utfallet är härlett från medarbetarundersökningen My Opinion som utförs årligen.

Upp

Ekonomiska mål

De ekonomiska målen avser lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy och fastställdes av ägaren vid en extra bolagsstämma i december 2017. Syftet med dessa mål är att se till att Vattenfall skapar mervärde och genererar en marknadsmässig avkastning, att bolaget eftersträvar en effektiv kapitalstruktur och att de ekonomiska riskerna för bolaget hålls på rimlig nivå.

Målen ska utvärderas under en affärscykel.

De gamla målen, som sattes upp i november 2012, visas inom parentes i tabellen nedan.

Lönsamhet Utfall 2017 Anmärkning

Avkastning på sysselsatt kapital: 8 % (9 %)

7,7 %1

Avkastning på sysselsatt kapital var 7,7 % (0,5 %).


Målet för Nettoskuldsättningsgrad togs bort vid den extra bolagsstämman i december 2017 och är därmed inte tillämpligt för 2018. Utfallet 2017 i förhållande till föregående mål ingår i tabellen nedan.

Kapitalstruktur Utfall 2017 Anmärkning

Internt tillförda medel (FFO)/justerad nettoskuld: 22 %–27 % (22 %–30 %)

21,5 %

Internt tillförda medel/justerad nettoskuld minskade något jämfört med 2016, till 21,5 % (21,6 %). Justerad nettoskuld var stabil, medan internt tillförda medel minskade något, huvudsakligen på grund av en högre betald ränta under 2017 som ett resultat av partiellt återköp av en obligation som förfaller 2039.

Skuldsättningsgrad, netto: Ej tillämpligt (50–90 %)

63 %

Skuldsättningsgraden ökade till 63,0 % (60,5 %) jämfört med 2016, huvudsakligen på grund av en omklassificering till skuld av 15,7 miljarder kronor i kärnkraftsavsättningar, vilket delvis motverkades av ett positivt kassaflöde om 7,1 miljarder kronor efter investeringar.
Utdelningspolicy Utfall 2017 Anmärkning

Utdelningen ska uppgå till 40–70 % (40–60 %) av årets resultat efter skatt

2 miljarder kronor2

Styrelsen föreslår betalning av diskretionär utdelning om 2 miljarder kronor för 2017.

1) Nyckeltalet utgår från genomsnittligt sysselsatt kapital.

2) Den föreslagna utdelningen fastställs genom röstning vid årsstämman den 25 april 2018.

Upp

Senast uppdaterad: 2018-03-28 10:55