Övervakningsplan och årlig rapport

EU ger ut elmarknadsdirektiv som bland annat syftar till att säkerställa konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer på elmarknaden.

En förutsättning för detta är att monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet hålls isär. Regler om unbundling (åtskillnad) har därför tagits in i den svenska lagstiftningen. Reglerna medför bland annat krav på tydlig uppdelning mellan eldistribution och elhandel.

Övervakningsplan

Elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden otillbörligt gynnas och hur denna säkerhet ska förbättras. Planen ska även ta upp företagsledningens och de anställdas skyldigheter i detta avseende.

Årlig rapport

Den årliga rapporten ska redovisa de åtgärder som vidtagits enligt föregående års övervakningsplan. Rapportens utformning följer den av Energimarknadsinspektionen (EI) publicerade mallen. Enligt anvisningar från EI ska rapporten offentliggöras senast den 15 mars respektive år och hållas tillgänglig på företagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-03-05 14:08