Kraftvärme

I ett kraftvärmeverk produceras el och värme samtidigt vilket gör att en stor del av bränslets energi tas tillvara. Detta ger en mycket högre total verkningsgrad än andra motsvarande sätt att producera energi.

De välutbyggda fjärrvärmesystemen i Sverige skapar stora förutsättningar för denna energiomvandling med låg miljöpåverkan.

Utnyttjar bränslet

Kraftvärmeverk kan eldas med många olika bränslen beroende på konstruktion och tillstånd. I Sverige har fossila bränslen kontinuerligt fasats ut sedan 80-talet och idag är det främst olika biobränslen som används. Enkelt beskrivet är ett kraftvärmeverk som en stor tryckvattenkokare där man släpper ut den varma ångan för att driva en ångturbin och generator.

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar – träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och överskottsvärme från lokala industrier.

Låga utsläpp från Vattenfalls kraftvärme i Sverige

Eftersom de flesta av Vattenfalls värmeanläggningar i Sverige nästan uteslutande använder biobränsle är produktionen av värme och kraftvärme näst intill koldioxidfri. I Vattenfalls största värmeort, Uppsala, används dock torv men som nu ska fasas ut till förmån för biobränsle. 

Flera stora satsningar planeras för att klimatet ska förbättras i Uppsala, bland annat ska en ny anläggning byggas och en hetvattenpanna byggas om för att kunna nyttja biobränsle istället för torv.

Senast uppdaterad: 2016-04-13 17:25