Tillträde Forsmark

Välkommen till oss på Forsmark! Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig. Vilka intyg vi behöver är beroende på var du ska arbeta. Vissa utbildningar krävs också för att jobba hos oss. Information om detta hittar du på denna sida samt via länken "Utbildningar".

Längre kötid i yttre check point

Från den 1 maj har vi lägre bemanning i yttre check point (den yttre fordonskontrollen). Detta kan innebära att det blir köer, särskilt inför revisonsstart. Vi ber dig att ha legitimation/tillträdeshandlingar tillgängliga så att vi kan hålla kötiderna nere. Tänk på att vara ute i god tid.

Föranmälan

För att komma in på Forsmark bör du vara föranmäld i god tid, cirka 8 veckor innan. Din kontaktperson på Forsmark föranmäler dig.

Om vi fått dina intyg i tid kan du kvittera ut ditt passerkort i huvudentrén vid ankomst.
Kom ihåg att ta med legitimation.

Vilka intyg behöver jag skicka in?

Det krävs olika intyg beroende på var någonstans på Forsmark som du ska arbeta (se tabell nedan). Alla intyg du behöver laddar du ner på sidan "Intyg".

Område

Förklaring

Intyg

Industriområde

Område innanför yttre staket samt vattenverk, reningsverk och gasturbin

  • Skydd- och säkerhetsutbildning 
  • Drogtest
  • Säkerhetsprövning

Bevakat område

Driftområde där reaktoranläggningarna finns

  • Skydd- och säkerhetsutbildning 
  • Drogtest

Säkerhetsprövning

Kontrollerat område

Tillhör bevakat område och avser område inne i anläggningarna där strålningsnivån är förhöjd

  • Skydd- och säkerhetsutbildning
  • Utbildning strålskydd i praktiken
  • Drogtest
  • Säkerhetsprövning
  • Läkarintyg

För mer information om de utbildningar som krävs gå in på sidan "Utbildning".

Nedan ser du en illustration över tillträdesprocessen på Forsmark. 

Klicka på bilden för större format.

Drogtest

Innan tillträde kan beviljas till Forsmark krävs också narkotikatestning och ett så kallat ”negativt provsvar”.  Samtliga personalkategorier, anställda, entreprenörer och inhyrd personal ska testas. För leverantörer geomförs drogtestet i egen regi.
De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater och kokain. Vid positiv narkotikatest ska minst två år löpa innan tillträde åter kan prövas.

Om narkotikaklassade medel används för medicinskt bruk, ska läkarintyg uppvisas i samband med narkotikatestningen. En kopia på provresultatet av drogtestet från vårdinrättningen ska redovisas för respektive individ.

Resultatet av drogtestet är är giltigt i 3 år. Slumpvisa tester görs sedan på arbetsplatsen.

Skicka provresultatet senast 4 veckor innan ankomst.
Exempel på provresultat från drogtest

Intygen och registerkontrollen gäller under tiden personen/firman är etablerad på Forsmark.  Underlagen kan behöva förnyas vid uppehåll som är längre än ett år. När en person byter företag behövs nya underlag enligt ovan. 

Säkerhetsbedömning

En säkerhetsbedömning görs vid nyanställning och sedan återkommande varje år. Levarantörer genomför den i egen regi.

Kraven på säkerhetssamtal för egna anställda vid Forsmarks Kraftgrupp har förtydligats under 2017. Detsamma kommer att gälla för entreprenörer och konsulter från och med  2018-06-01.

Säkerhetsbedömningen är gemensam för svenska och utländska medborgare och ska genomföras i form av en intervju med personen.
Säkerhetsbedömingen syftar till att säkerställa en persons integritet och pålitlighet och är därmed ett viktigt komplement till den regsiterkontroll som också genomförs (se nedan).

Ett stöd har tagits fram för den intervju som ska hållas med varje medarbetare och alla chefer på Forsmark har fått möjlighet till utbildning. Detta stöd finns också tillgängligt för leverantörer och konsulters företag.
Handledning säkerhetsprövningssamtal Forsmark
Information till dig som ska hålla ett säkerhetsprövningssamtal
Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning

Kraven gäller både vid en första intervju och fortlöpande intervjuer som ska genomföras en gång per år. Leverantören tar alltså ansvaret för denna bedömning.

Resultatet av säkerhetsbedömningen skall redovisas på blanketten Intyg om genomförd säkerhetsbedömning
Efter säkerhetsbedömning genomförs en registerkontroll.

Anvisning för det som står ovan hittar finner du här Anvisning för säkerhetssamtal

Registerkontroll

För att få tillträde till Forsmarks anläggningar krväs en registerkontroll som utförs i Forsmarks regi. Registerkontrollen är en kontroll av registrerade uppgifter i brottsregistret och misstankeregistret hos Säkerhetspolisen.

Samtycke till registerkontroll - undertecknas av enskild individ.
Framställan om registerkontroll - Säkerhetspolisens formulär för registerkontroll, persondata fylls i av enskild individ på dator.  

Till framställan skall bifogas Skatteverkets ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter” alternativt kopia på pass med nationalitet ”SWE” (Nytt från 180601).
För utländska medborgare se <länk>

Skicka dokumentationen för säkerhetsprövningen minst 6 veckor innan ankomst.

 

Utländska medborgare

Ordinarie kontroll i svenska register.
Undertecknat Samtycke till registerkontroll och ifylld Framställan om registerkontroll skall vara insända till Tillträdesfunktionen.

Individuellt ”Security clearance” intyg
Security Clearance intyg utfärdas av företaget och redovisas för FKA. Ersätter samlingsintyget som lämnas för svenska medborgare.Intyget blir ogiltigt efter ett år och behöver då förnyas och redovisas för FKA på nytt.

Utdrag ur hemlandets belastningsregister
Utfärdas av landets polismyndighet eller motsvarande. Registerutdraget ska vara max 6 månader gammalt. Utdrag från hemlandets belastningsregister ska insändas på nytt inom ett år för att få fortsatt tillträde.

För utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Sverige ska verifikat från Skatteverket medsändas som styrker hur länge personen har bott i Sverige. Om personen har bott stadigvarande i Sverige i 5 år räcker kontroll i svenska register.

Det går att läsa mer i Instruktion  F-0000016 kap 2.2.6.4 

Radiologisk läkarundersökning/hälsodeklaration

Om du ska arbeta på kontrollerad sida i anläggningen, det vill säga områden där radioaktivitet förekommer, måste du genomgå en radiologisk läkarundersökning. Du kan göra undersökningen hos din företagshälsovård eller annan vårdinrättning.

Hämta blanketten på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Intyg lämnas vid ankomst.

Läkarundersökningen är giltig i 3 år. De mellanliggande två åren ska en skriftlig hälsodeklaration lämnas till den företagshälsovård/vårdinrättning som utförde den radiologiska läkarundersökningen.

Dospass utländsk personal

All utländsk personal ska kunna uppvisa dospass alternativt utdrag från nationellt dosregister. EU-medborgare ska uppvisa dospass.

Vid ankomst ska samtliga lämna in bilaga Dose pass som du hittar sist i detta dokument tillsammans med dospass/dosutdrag från nationellt dosregister.

Senast uppdaterad: 2018-05-02 14:05