Tillträde Forsmark

Välkommen till oss på Forsmark! Innan du kan komma in och jobba på Forsmark behöver vi olika intyg från dig. Vilka intyg vi behöver är beroende på var du ska arbeta. Vissa utbildningar krävs också för att jobba hos oss. Information om detta hittar du på denna sida samt via länken "Utbildningar".

Längre kötid i yttre check point

Från den 1 maj har vi lägre bemanning i yttre check point (den yttre fordonskontrollen). Detta kan innebära att det blir köer, särskilt inför revisonsstart. Vi ber dig att ha legitimation/tillträdeshandlingar tillgängliga så att vi kan hålla kötiderna nere. Tänk på att vara ute i god tid.

Föranmälan

För att komma in på Forsmark bör du vara föranmäld i god tid, cirka 8 veckor innan. Din kontaktperson på Forsmark föranmäler dig.

Om vi fått dina intyg i tid kan du kvittera ut ditt passerkort i huvudentrén vid ankomst.
Kom ihåg att ta med legitimation.

Vilka intyg behöver jag skicka in?

Det krävs olika intyg beroende på var någonstans på Forsmark som du ska arbeta (se tabell nedan). Alla intyg du behöver laddar du ner på sidan "Intyg".

Område

Förklaring

Intyg

Industriområde

Område innanför yttre staket samt vattenverk, reningsverk och gasturbin

  • Skydd- och säkerhetsutbildning 
  • Drogtest
  • Säkerhetsprövning

Bevakat område

Driftområde där reaktoranläggningarna finns

  • Skydd- och säkerhetsutbildning 
  • Drogtest

Säkerhetsprövning

Kontrollerat område

Tillhör bevakat område och avser område inne i anläggningarna där strålningsnivån är förhöjd

  • Skydd- och säkerhetsutbildning
  • Utbildning strålskydd i praktiken
  • Drogtest
  • Säkerhetsprövning
  • Läkarintyg

För mer information om de utbildningar som krävs gå in på sidan "Utbildning".

Nedan ser du en illustration över tillträdesprocessen på Forsmark. 

Klicka på bilden för större format.

Drogtest

För att du ska få tillträde till Forsmarks anläggningar krävs att du gjort ett narkotikatest (slumpvisa alkoholtester görs på arbetsplatsen). Du kan göra narkotikatestet hos din företagshälsovård eller på annan vårdinrättning. De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater och kokain. Vid positiv narkotikatest ska minst 2 år löpa innan tillträde åter kan prövas. Om narkotikaklassade medel används för medicinskt bruk, ska läkarintyg uppvisas i samband med narkotikatestningen. 

En kopia på provresultat från vårdinrättningen för respektive individ skickas in till Forsmark Tillträdesfunktionen. 

Skicka provresultatet senast 4 veckor innan ankomst. Resultatet är giltigt i 3 år.

Se exempel på provresultat från drogtest

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning består av säkerhetsbedömning och registerkontroll. För att du ska få tillträde till Forsmarks anläggningar kräver vi följande underlag:

Varje leverantör genomför egen säkerhetsbedömning av sin personal. Därefter görs en registerkontroll i polisens register. Forsmark anmäler registerkontrollen via Svenska Kraftnät.

Säkerhetsbedömning av inhyrd personal och entreprenörer

Skicka dokumentationen minst 6 veckor innan ankomst.

Intygen och registerkontrollen gäller under tiden personen/firman är etablerad på Forsmark. De kan behöva förnyas vid uppehåll som är längre än ett år. När en person byter företag behövs nya underlag enligt ovan. 

Utländska medborgare

Ordinarie kontroll i svenska register.
Undertecknat Samtycke till registerkontroll och ifylld Framställan om registerkontroll skall vara insända till Tillträdesfunktionen.

Individuellt ”Security clearance” intyg
Security Clearance intyg utfärdas av företaget och redovisas för FKA. Ersätter samlingsintyget som lämnas för svenska medborgare.Intyget blir ogiltigt efter ett år och behöver då förnyas och redovisas för FKA på nytt.

Utdrag ur hemlandets belastningsregister
Utfärdas av landets polismyndighet eller motsvarande. Registerutdraget ska vara max 6 månader gammalt. Utdrag från hemlandets belastningsregister ska insändas på nytt inom ett år för att få fortsatt tillträde.

För utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Sverige ska verifikat från Skatteverket medsändas som styrker hur länge personen har bott i Sverige. Om personen har bott stadigvarande i Sverige i 5 år räcker kontroll i svenska register.

Det går att läsa mer i Instruktion  F-0000016 kap 2.2.6.4 

Radiologisk läkarundersökning/hälsodeklaration

Om du ska arbeta på kontrollerad sida i anläggningen, det vill säga områden där radioaktivitet förekommer, måste du genomgå en radiologisk läkarundersökning. Du kan göra undersökningen hos din företagshälsovård eller annan vårdinrättning.

Hämta blanketten på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Intyg lämnas vid ankomst.

Läkarundersökningen är giltig i 3 år. De mellanliggande två åren ska en skriftlig hälsodeklaration lämnas till den företagshälsovård/vårdinrättning som utförde den radiologiska läkarundersökningen.

Dospass utländsk personal

All utländsk personal ska kunna uppvisa dospass alternativt utdrag från nationellt dosregister. EU-medborgare ska uppvisa dospass.

Vid ankomst ska samtliga lämna in bilaga Dose pass som du hittar sist i detta dokument tillsammans med dospass/dosutdrag från nationellt dosregister.

Senast uppdaterad: 2018-01-26 15:59