Forsmark och miljön

Forsmarks kärnkraftverk står för en sjättedel av Sveriges elproduktion. Vi står för trygg energiförsörjning och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. På Forsmark arbetar vi ständigt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi vill bidra till en god närmiljö och leva upp till de krav som omvärlden ställer på oss.

Miljöpåverkan

Kärnkraften klarar sig bra miljömässigt jämfört med andra tekniker för att producera el. Det gäller hela processen, från uranbrytning till avfallshantering. De svenska kärnkraftverken har till exempel väldigt låga utsläpp av växthusgaser och andra miljöföroreningar.

Läs mer om hur Forsmark påverkar miljön

Systematiskt miljöarbete

Forsmarks miljöledningssystem gör att vi kan minska vår påverkan på miljön på ett systematiskt och målinriktat sätt. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Läs mer om hur vi leder miljöarbetet och om aktuella miljöinsatser

Uppföljning och kontroll

Miljökraven på Forsmark är högt ställda. Vår verksamhet övervakas noga av olika myndigheter.

Läs mer om uppföljning och kontroll

Miljödeklarerad el

Forsmark producerar el som är EPD-certifierad (Environmental Product Declaration). EPD gör det enkelt att jämföra varors och tjänsters miljöprestanda. En EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el, vilket gör det möjligt att jämföra elen från Forsmark med andra energislag, under förutsättning att de har miljödeklarerats på samma sätt. EPD:n hjälper också till att se olika miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv. Ett certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljövarudeklarationen.

Läs mer om Forsmarks miljöcertifieringar

Senast uppdaterad: 2015-03-19 08:49