Miljöinsatser och mål

Miljöarbetet är en viktig del av Forsmarks verksamhet. Vi gör varje år en värdering av vilka miljöaspekter som är av betydelse, samtidigt som vi ser till att de tas om hand på bästa sätt.

Tydliga mål för bättre miljö

För att rikta insatserna rätt tar Forsmark regelbundet ställning till verksamheten och dess miljöpåverkan. Olika miljöaspekter värderas baserat på hur de kan påverka ekosystem.

Varje år formulerar vi miljömål. Målen baseras vår miljöpolicy samt på regelbundna miljöutredningar och miljörevisioner.

Pågående miljöinsatser

Flera omfattande satsningar på Forsmark bidrar till minskad miljöpåverkan.

Under 2013 fick Forsmark tillstånd att utöka markförvaret vid Svalören, som är ett förvar för sopor, skrot och annat lågaktivt driftavfall. Tillståndet medger utökning från 5 000 ton till 14 500 ton, vilket innebär att Forsmark kan ta om hand allt avfall som uppstår så länge kärnkraftverket är i bruk.

Ett nytt avloppsreningsverk driftsattes av Forsmark sommaren 2013. Det nya reningsverket är dubbelt så stort som det gamla. 

Utsläppen av radioaktiva partiklar till luft från Forsmark är låga. Den årliga dosen som en närboende får, är mindre än den dos man får vid en vanlig tandröntgen. Arbete pågår dock med att ytterligare få ner utsläppen till luft genom ytterligare filtrering av utrymmen i anläggningen. Mobila filter används också i ökad utsträckning på vissa arbetsplatser i anläggningen. Dessutom har vi en ny robot som kan rengöra reaktorhallsbassängerna under vatten, vilket också minskar uppkomsten av radioaktiva partiklar.

Under 2016 har det arbetats med att driftsätta en ny central värmepumpsanläggning som tar tillvara på en del av spillvärmen som kommer från kylvattnet för att värma upp delar av egna lokaler på ytterområdet.

Utbildning och information

Forsmark håller regelbundna utbildningar för att medarbetarna ska ha rätt förutsättningar att bidra till Forsmarks miljöarbete. Alla medarbetare ska känna till Forsmarks miljöpolicy och -mål samt arbeta enligt miljöledningssystemet. Medarbetare vars arbete kan innebära stor miljöpåverkan får särskild utbildning.

Även entreprenörer och konsulter som arbetar på plats i Forsmark utbildas.

Allmänhetens förtroende för vårt miljöarbete är viktigt. Varje år mäter vi därför förtroendet.

Senast uppdaterad: 2015-02-26 14:08