Miljöpolicy och ledning

Forsmark bedriver ett systematiskt miljöarbete.  Arbetet utgår från vår miljöpolicy och våra miljömål. Att arbeta enligt vårt miljöledningssystem och föra in åtgärderna i vår ordinarie planering hjälper oss att ständigt göra förbättringar.

Genom att Forsmarks verksamhet är miljöcertifierad har vi ett miljöledningssystem där vi organiserar vårt miljöarbete så att det ständigt går mot förbättringar. Förbättringsbehoven för vi in i vår ordinarie planeringsprocess där vi även sätter mål för vad som ska uppnås. Vi ska alltid uppfylla myndighetskraven och leva upp till vår egen verksamhetspolicy.

Miljöpolicy som utgångspunkt

Forsmarks verksamhet regleras av flera lagar och regler; bland annat miljöbalken, strålskyddslagen, föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten samt lagen om kärnteknisk verksamhet.

Utöver lagkrav har Forsmark tagit fram en miljöpolicy:

  • Insikten om miljöfrågornas globala, regionala och lokala betydelse stärker kärnkraftens ställning.
  • Miljöpåverkande verksamhet ska ske med beaktande av belastningen på miljö och hushållning med naturresurser och energi.
  • Verksamheten ska ha sådan inriktning att all miljöpåverkan minimeras och att risken för miljöolyckor begränsas via förebyggande åtgärder. Risk för haverier som kan beröra omgivningen elimineras i möjligaste mån.
  • Uppkomst av avfall ska hållas på en låg nivå. När så är möjligt ska återanvändning eller återvinning alltid beaktas.
  • Fastställda miljömål ska säkerställas genom ständig förbättring.
  • Lagar och förordningar ska uppfyllas med god marginal.
  • Likvärdiga miljökrav, som på vår egen verksamhet, ska åsättas leverantörer och entreprenörer.
  • Miljöfakta och förbättringsområden inom verksamheten ska redovisas öppet.
  • Miljöhänsyn ska ingå som en integrerad del i verksamheten och ansvaret ligger i linjeorganisationen.

Systematik med ledningssystem

Forsmarks miljöledningssystem är en del av Forsmarks övergripande styrsystem. Det gör att hela verksamhetens organisation, planering, ansvar och processer omfattas.

Forsmark var tidiga med att certifiera sitt miljöledningssystem. Som fjärde kärnkraftverk i världen certifierades Forsmark 1998 enligt standarden ISO 14001, standarden för miljöledning, och har granskats varje år enligt denna standard sedan dess. ISO 14001 granskas av både interna och externa revisorer varje år. 

Organisation för miljö

Miljö är en del i Forsmarks ordinarie verksamhet. Det innebär att varje chef ansvarar för att driva miljöarbetet framåt i sin verksamhet. Forsmarks enhet för miljö och arbetsmiljö följer upp arbetet, bland annat genom avstämningar av miljömålen vid ledningens genomgång. Enheten står också för information och kontakt med myndigheter. Flera arbetsgrupper, bland annat för strålskydd och kemikalier, stödjer det dagliga miljöarbetet.

Senast uppdaterad: 2015-03-19 08:49